หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique) - หลักสูตร 3 วัน

(Supervisory Skill Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique)

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย 
หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างาน คุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการร์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเองหัวใจสู่ความสำเร็จ 
คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็น หัวหน้างาน 
       บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ 
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ? 
       สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง 
ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน 
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
       การวางแผนการทำงาน (PDCA)
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
       การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน 
การสร้างทักษะการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงาน 
       กำหนดเป้าหมาย แผนงาน ลงมือปฏิบัติ 
       การใช้เครื่องมือในการบริหารแผนงาน 
       เทคนิคการควบคุมแผนการทำงาน 
       สร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเอง 
การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day II : การบริหารทีมงาน...ได้ใจ ได้ผลงาน 
สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน 
       ผู้นำ...ในฐานะโค้ช 
       หลักสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
       กระบวนการการสอนงานและการติดตามงาน
       ประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)
เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ 
       การโน้มน้าวและจูงใจอย่างสร้างสรรค์ 
       สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
       การทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทีมงานของคุณทีมคุณภาพ 
       ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       ภารกิจสำคัญของทีมงาน 
       ทีมเวิร์ค......ทีมในฝันของคุณ
การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day III : การติดตามผลและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม 
ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
       การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง 
           - หลุมพรางทางความคิดที่เอาชนะได้ 
           - แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่ 
           - ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
           - สิ่งที่นำไปปฏิบัติเพิ่มเติม 
           - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ 
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช 
           - การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ช 
           - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching 
           - แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม 
           - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
การพัฒนาทักษะการระดมสมอง (Brainstroming) ทีมงาน 
       กำหนดประเด็นที่สำคัญกับทีมงาน 
       ขั้นตอนในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิผล 
       เทคนิควิธีการในการจูงใจทีมงาน 
       การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ 
       Workshop : กำหนดรูปแบบการระดมสมองทีมงาน
การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ 
       การเตรียมตัวก่อนการประชุม 
       การบริหารการประชุมให้มีประสิทธิผล 
       เทคนิคการสร้างความร่วมมือในการประชุม 
       การใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       Workshop : กำหนดแนวทางการประชุมที่มีคุณภาพ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติเพิ่มเติม

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique))

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique))

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานการสอนงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • Pan PTS (สมาชิก)
    (27 วันที่แล้ว )
    good