คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

(Competency as an Independent Learning) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การมีสมรรถนะ (Contingency) ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (self-Learning) เป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องการให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีสมรรถนะในเรื่องนี้ เพราะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะทำให้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง โดยมุ่งไปที่เป้าหมายของตัวเอง

การพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายที่มีคุณค่าในชีวิต (Ikigai) และมีความท้าทาย (OKRs) ของตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการฝึกฝนทักษะต่างๆในตัวเองมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาคอยบอก เพราะตัวเองมีรูปแบบการเรียนรู้และเรื่องที่สนใจแตกต่างกัน การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นเอกลักษณ์จึงมีความเหมาะสมที่สุด

การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลร่วมกับหัวหน้างาน(Individual Development Plan : IDP) เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล (HRD) ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรรู้ด้วยตัวเองในเรื่องที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีหัวหน้างานคนเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้ โดยที่บุคลากรก็ต้องพร้อมและเต็มใจที่จะพัฒนาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็น
  On The Job Learning
  Self-Learning
  Self-Coaching

วัตถุประสงค์
เพื่อจะไม่ให้ผู้เรียนสามารถเขียนเป้าหมายชีวิต (Ikigai)และรู้จักคุณลักษณะตัวเองด้วย DISC นำไปสู่การเข้าใจแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองในเชิงปฏิบัติ เกิดความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ที่ตัวเองชอบเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ด้านการเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเองจนกลายเป็นสมรรถนะที่สำคัญของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เป็นแนวทางนำไปใช้พัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผู้เรียนในหลักสูตรนี้
เป้าหมายชัดเจน มีคุณค่า กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
       การสร้างแรงปรารถนาในชีวิตด้วย Ikigai
       กำหนด OKRs ส่วนบุคคลของตัวเอง
       การประเมินคุณลักษณะของตัวเองด้วย DISC
       กิจกรรม: การกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : การประเมิน DISC ของตัวเอง
กำหนดแนวทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
       การเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง (Personal Mastery)
       ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ด้านการเรียนรู้
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive working Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเอาชนะอุปสรรคการเรียนรู้ของตัวเอง
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองในลักษณะต่างๆ
       กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ (Step of Learning)
       การเรียนรู้ ณ.จุดปฏิบัติงานจริง (On the Job Learning)
       เทคนิคสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
       การโค้ชชีวิตตัวเอง สู่ความสำเร็จ (Self-Coaching)
       Role Playing : การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน Style ตัวเอง
การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลร่วมกับหัวหน้างาน (IDP)
       ความหมายของแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
       กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล
       ประเด็นสำคัญที่ควรมีอยู่ในแผนงาน
       ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล
       กิจกรรม : กำหนดแผนพัฒนาตัวเอง (IDP)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาตนเองSelf Learningtraining and group coaching

แสดงความคิดเห็น