หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Train The Trainer / การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการสอนที่เป็นสไตล์ตัวเองให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและเรื่องที่ตัวเองสนใจ จะทำให้หลักสูตรและแนวทางการสอนโดนใจผู้เรียน เรียกว่า “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรภายใน

การเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือ (กิจกรรม) ประกอบการสอนของตัวเอง ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการสอนเกิดประสิทธิผล ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดการปรับเปลี่ยน Mindset และแนวทางการนำไปปฏิบัติได้ทันที เช่น
       กิจกรรม Workshop สร้างองค์ความรู้ใหม่
       กิจกรรม กรณีศึกษา สร้างการวิเคราะห์ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
       กิจกรรม Role Playing สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
       กิจกรรม รูปภาพให้แง่คิด สร้างการตระหนักรู้ด้วยรูปภาพ
การใช้การ์ด (Card) ประกอบการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น

การพัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ประกอบการสอน จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที นับว่า “การเล่าเรื่อง (Story Telling)” เป็นเครื่องมือประกอบการสอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิทยากร (Trainer) ที่มีคุณภาพ จะสามารถทำให้เรื่องเล่าธรรมดามีพลังต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดทำ หลักสูตรเบื้องต้นของตัวเองได้ โดยการจัดทำสไลด์เบื้องต้นและแนวทางการสอนใน Style ของตัวเองได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการสอนในหลักสูตรของตัวเองเบื้องต้น และนำไปขยายต่อเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบได้ต่อไป
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาเครื่องมือประกอบการสอนของตัวเองได้ในระดับที่นำไปใช้ได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการ์ด (Card) และเรื่องเล่า (Story Telling) ประกอบการสอนของตัวเองได้ในหลักสูตรของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้สอนจริงได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
       คำถามเตรียมตัวสำหรับการเขียนหลักสูตร
       หัวข้อที่สำคัญที่ควรมีในหลักสูตร
       แหล่งสำคัญที่สามารถนำมาสร้างเป็นวัตถุดิบ
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน
       Workshop : การออกแบบหลักสูตรของตัวเอง
เทคนิคการจัดทำสไลด์ให้มีมาตรฐาน
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       รูปแบบ/รูปทรงที่เป็นส่วนหนึ่งของสไลด์
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
       Workshop : การดำเนินการจัดทำสไลด์ของตัวเอง
เทคนิคการสร้างการ์ด (Card) ประกอบการสอน
       การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง?
       หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการสอน
       แนวความคิดของการใช้การ์ดเป็นสื่อการสอน
       ประโยชน์ของการใช้การ์ดประกอบการสอน
       Workshop : สร้างการ์ด (Card) สำหรับการสื่อสารด้วยตัวเอง
       Role Playing : การใช้การ์ดสำหรับการสอนของตัวเอง
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) ให้โดนใจ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       องค์ประกอบที่สำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       การสร้างเรื่องเล่าจากแหล่งต่างๆ
       กระบวนการเล่าเรื่องให้โดนใจ
       กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าและดำเนินการปฏิบัติจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนHRDวิทยากรภายใน

แสดงความคิดเห็น