Advance Course การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน

(Leadership Mindset) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดี เพื่อทำให้เกิดการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำได้ (Leadership Awareness) ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในฐานะผู้นำ สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ที่ดี จะทำให้เสริมสร้างการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทีมงาน มีดังนี้
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
 การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการในเรื่องที่จะพัฒนาแตกต่างกัน ทำให้ผู้นำ (หัวหน้างาน) มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

 การสร้างทีมเวิร์คให้มีคุณภาพ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของหัวหน้างานที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ จะทำให้สามารถร่วมกันสร้างผลลัพธ์ของบุคคล (KPI) และผลลัพธ์ของทีมงานได้ ทำให้เกิดการเจริญเติบโต สอดคล้องกับการขยายตัวขององค์กร ช่วยให้มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับบทบาทของผู้นำ (Leadership Awareness) ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดีอย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง ได้ทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)
การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Self-Leading)
       สนุกกับการสร้างกรอบความคิด (Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
       การรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานของตัวเอง
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยการพัฒนาตัวเอง
       คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
       อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
       Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
การสร้างการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

Day II : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) ให้ทีมงาน
การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานเพื่อผลการปฏิบัติงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       คุณปฏิบัติกับพนักงานลักษณะนี้อย่างไร?
       บทบาทการบริหาร และพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       หลักการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : การเลือกบทบาทที่เหมาะสมกับการพัฒนา
       Role Playing : การพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน
การพัฒนาทักษะการพัฒนาและสอนทีมงาน
       การสร้างความเข้ากันได้กับทีมงาน (Build Rapport)
       การใช้คำถามสร้างแนวความคิดที่ดี (Questioning)
       การรับฟังเชิงรุกกับทีมงาน (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Suggestion)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการสอนงานต่างๆ
การสร้างทีมเวิร์ค...ทีมงานคุณภาพ
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       หลักการทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง
       Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานMindsetภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น