คอร์สฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ

(Effective Consulting and Counselling) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้คำปรึกษาที่ดีควรครอบคลุมทั้ง “งานที่มีปัญหา (Performance)” และ “ความรู้สึกของบุคคล (People)” เพื่อให้เขามีแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) และเกิดความมั่นใจในตัวเอง (Confidence) ในการลงมือปฏิบัติใหม่ แนวทางแก้ไขปัญหา จึงมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน
บทบาทการให้คำปรึกษาเรื่องงาน (Consultant) จะมุ่งเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานและให้คำปรึกษาที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เราเรียกว่า การให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน (Consulting)
บทบาทการให้คำปรึกษาเรื่องของความรู้สึกด้วยจิตใจ (Counsellor) จะมุ่งเน้นการเข้าอกเข้าใจ ความคิด
ความรู้สึกของบุคคลที่มีปัญหา และสร้างความไว้วางใจ ทำให้เขากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง จนค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง เราเรียกว่า การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
เทคนิคการให้คำปรึกษาและการให้กำลังใจมีหลากหลายรูปแบบ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น.....
      อบรม สัมมนา การสร้างความกระจ่าง (Clarification)
      อบรม สัมมนา การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling)
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นด้วยเปลี่ยนจุดจดจ่อ (Change Focus)
(เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต้องการของการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ (Consulting) และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง จนเกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ในสไตล์ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา
สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน (Consulting)
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการให้คำปรึกษาแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจ TAPS Model
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
กระบวนการให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ
      อบรม สัมมนา การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและกำลังใจในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเรื่องงานและให้กำลังในเรื่องคน
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่น
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing : การให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ
เทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเข้าสู่การสนทนา (Opening the Interview)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความกระจ่าง (Clarification)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด (Questioning)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการชี้แนะเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคในรูปแบบต่างๆ
การประยุกต์ใช้ NLP กับการให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการโปรแกรมภาษาสมอง (NLP)
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเปลี่ยนจุดจดจ่อ (Change Focus)
      อบรม สัมมนา การบริหารข้อขัดแย้งภายในตัวเอง (Perception Position)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการให้คำปรึกษา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ให้คำปรึกษาConsultingCounselling

แสดงความคิดเห็น