หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Communication Attitude)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / ทัศนคติการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งรูปแบบครอบครัว วิถีการดำรงชีวิต และสำคัญสุดคือทัศนคติกับการใช้ชีวิตของตัวเอง เริ่มมีคำตอบเพื่อหน้าที่ มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ลืมฉุกคิดนึกถึงตัวเอง “ทำอย่างไรเราจึงมีชีวิตการทำงาน ครอบครัวที่สำเร็จอย่างมีความสุข” เรามาเริ่มรักตัวเองกับการเปลี่ยน สร้าง พัฒนา สิ่งดีๆ ให้กับตัวเราเองได้หรือยัง 
การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราเก่ง เรากล้า เราไม่เก่ง เราไม่กล้า หากมองเห็น รับรู้ ยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เราสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนา ได้อย่างแน่นอน มองลึกได้ว่าเป็น “หลักแห่งการดำเนินชีวิตที่รู้ทันตัวเอง” 
การทำงานที่ท้าทาย มองเป้าหมายเพื่อพิชิต เป็นการเสริมพลังแห่งการเอาชนะอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขกับการก้าวข้ามเป้าเล็ก มุ่งสู่เป้าที่ใหญ่ขึ้น ตามลำดับ
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถกำหนดได้อย่างไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อำนาจ ความกลัว ความท้อแท้ มองเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น สิ่งอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งนั้นได้แน่นอน”
ศักยภาพทุกคนมีอยู่มากมาย ท่านหลงลืมวางไว้ที่ใด ลองทบทวน และหยิบมาใช้วันนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเชิงบวกกับการทำงานอย่างรู้จักตัวเอง เหมาะสมกับบุคลิก แนวคิด และสไตล์ ของผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึง การรู้จัก เข้าใจ เลือก และมุ่งมั่นกับการฝึกฝน ร่วมพิสูจน์ความเป็นคนใหม่ในคนเดิม ของผู้เข้าอบรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้ทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในด้านการบริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ
5. เพื่อเสริมเทคนิคต่างๆ ให้เป็นแนวคิดของผู้เข้าอบรมที่จะปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การชนะมิตร การจูงใจลูกค้า และการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจตนเอง “ด้านการสื่อสาร” 
       อบรม สัมมนา  เราคิดอย่างไรกับ การสื่อสาร
       อบรม สัมมนา เรามีความสามารถในการสื่อสารระดับใด
       อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่เราไม่กล้าสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงาน
       อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร
       อบรม สัมมนา รู้จักบทบาทผู้ส่งและผู้รับสาร
       อบรม สัมมนา กำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้นๆ
       อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางให้กล้าสื่อสาร

กระบวนการฝึกฝนการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงาน
       อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายในการฝึกฝน
       อบรม สัมมนา การเป็นผู้ฟังที่ดีให้ความสำคัญกับผู้พูดเสมอ
       อบรม สัมมนา เตรียมตัวในการเป็นผู้สื่อสารที่ดีและแม่นยำ
       อบรม สัมมนา ฝึกฝนบ่อยครั้ง (หาเวที)

สร้างแบบฝึกฝนสไตล์ตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
หัวหน้างาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติการสื่อสารการสื่อสารCommunication

แสดงความคิดเห็น