หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 1 วัน

(The Line Manager as HRD)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กรในระระยาว ดังนั้น ผู้ที่เหมาะสมกับบทบาทนี้ย่อมต้องเป็น หัวหน้างาน (Line Manager) ของแต่ละหน่วยงาน เพราะมีความเข้าใจและใกล้ชิดบุคลากรมากที่สุด 
การได้เรียนรู้และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน HRD และเข้าใจถึงภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างชัดเจน ย่อมทำให้หัวหน้างาน (Line Manager) สามารถมีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือ ให้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
ผู้จัดการ (Line Manager) สามารถกำหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรได้ด้วยตัวเอง เพราะจะรู้ถึงข้อเด่นและข้อต้องพัฒนาของบุคลากรในทีมมากกว่าผู้อื่น ดังนั้น การทำหน้าที่ร่วมกับ HRD เสมือนหนึ่งเป็นทีมงาน HRD ย่อมทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ผลลัพธ์ตาม competency ที่เป็นช่องว่างของบุคลากรแต่ละคนได้มากกว่าการส่งให้หน่วยงาน HRD เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้จัดการปฏิบัติตัวในฐานะ HRD โดยเรียนรู้และเข้าใจความรับผิดชอบของ HRD ให้ครบถ้วน (HRD for Non-HRD)
เพื่อสร้างแนวทางความคิดให้ผู้จัดการเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ควบคุมกับกิจกรรมที่ HRDกำหนดขึ้นได้อย่างสอดคล้องมากขึ้น
เพื่อจูงใจให้ผู้จัดการทุ่มเทความรู้ ความสามารถพัฒนาบุคลากรด้วยตัวเองในฐานะตัวแทนของ HED ในงานที่ HRD ไม่สามารถปฏิบัติได้ทั่วถึง
เพื่อทำให้ผู้จัดการเข้าใจ HRD ขององค์กรมากขึ้น และร่วมกันเป็น Strategic Partner ในการพัฒนาบุคลากร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของ HRD
      อบรม สัมมนา ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ภารกิจและเป้าหมายของงาน HRD
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้าน HRD
      อบรม สัมมนา HRD กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม competency
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของ Competency
      อบรม สัมมนา ประเภทของ Competency
      อบรม สัมมนา พัฒนาดาวเด่นเพื่อองค์กรเป็นเลิศ
      อบรม สัมมนา สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนด Competency ของทีมงาน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้จัดการ การคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร
      อบรม สัมมนา การรักษาบุคลากรที่ดีไว้
      อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
      อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาของตัวเอง
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การศึกษาด้วยตัวเอง (Self-Study)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Experience)
      อบรม สัมมนา การฝึกสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Learning from Experts)
      อบรม สัมมนา การทำงานแบบคู่หู (Buddy Working)
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรมหรือเข้าสัมมนา (Training & Seminar)
      อบรม สัมมนา Workshop: การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการพัฒนา
การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทรัพยากรมนุษย์หัวหน้างานHRD

แสดงความคิดเห็น