Advance Course ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความท้าทายโลกยุคใหม่

(Change Leader for VUCA World) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความท้าทายโลกยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ยาก เป็นเรื่องท้าทายของผู้นำในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โลกที่มีลักษณะนี้ เราขอเรียกว่า “VUCA World” ซึ่งย่อมาจาก
       ความผันผวนสูง (Volatility)
       ความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty)
       ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ (Complexity)
       ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาได้ (Ambiguity)
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทำให้ทีมงานยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยความเชื่อมั่นและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายได้ จำเป็นต้องมีคุณลักษณะแบบ VUCA ด้วยเช่นเดียวกัน
       ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Vision)
       ผู้นำสร้างความเข้าใจให้ทีมงานได้ (Understanding)
       ผู้นำทำให้ความคลุมเครือเกิดความกระจ่าง (Clarify)
       ผู้นำยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว (Agility)
ผู้นำปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Change) การมีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset) มีแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจน นำไปสู่นวัตกรรมการแก้ปัญหาที่พร้อมกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า “Solution Thinking” โดยการใช้หลักคิดที่ครอบคลุมและทีมงานมีส่วนร่วมกับการคิดนั้นๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้โลกยุคใหม่ (VUCA World) อย่างชัดเจน และเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะกระทบกับองค์กรและทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก VUCA World ได้อย่างทันท่วงที สามารถผ่านวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
เพื่อสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับผู้เรียน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการคิดแบบ Solution Thinking นำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       ความหมายของ VUCA World
       ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับ VUCA World
       ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA
       ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่ผู้นำต้องรับรู้
       Workshop : สำรวจผลกระทบของ VUCA World ของตัวเอง
ผู้นำแบบ VUCA เพื่อรับมือกับ VUCA World
       การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Vision)
       ความสามารถในการสร้างความเข้าใจ (Understanding)
       การสร้างเสริมความชัดเจนให้กระจ่าง (Clarify)
       ความคล่องแคล่วกับเหตุการณ์ (Agility)
       Workshop : การสร้างรูปแบบการบริหารของตัวเอง
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
       การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การประยุกต์การคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking)
       กรอบความคิดของ Solution Thinking
       การผสมผสาน Logical Thinking & Lateral Thinking
       การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
       การใช้ Solution Thinking กับ VUCA World ขององค์กร
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงVUCA World

แสดงความคิดเห็น