หลักสูตรฝึกอบรม มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Ordering, Delegation & Monitoring)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการบริหารทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การสั่งงานเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI) ตามที่ต้องการได้ โดยที่ทีมงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เต็มใจ และได้ใช้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างเต็มที่
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย
หัวใจสำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน อยู่ที่ 5 เรื่องหลักดังนี้
       หลักการที่สำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
       เทคนิคที่มีประสิทธิผลในการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของผู้รับงานอย่างแท้จริง
       การสื่อสารที่ดีของหัวหน้างาน ทั้งการสื่อ การรับฟังและการป้อนกลับ
       การใช้หลักจิตวิทยาให้การสั่งงาน ด้วยการจูงใจมากกว่าบังคับ
การฝึกฝนกระบวนการสั่งงานและเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวในการประยุกต์ใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ สามารถบริหารผลปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการและเทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างเทคนิคต่างๆ ของตัวเองกับทีมงาน เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงใน Class เพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตาม Style ของตัวเองที่สอดคล้องกับหลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน 
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Ordering)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       การสั่งงานให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
       การกระตุ้นจูงใจให้เห็นประโยชน์ของงานที่สั่ง
       Workshop : กำหนดแนวทางการสั่งงานของตัวเอง
ทคนิคการมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์ (Effective Delegation)
       ความหมายของการมอบหมายงาน
       จุดประสงค์ของการมอบหมายงานให้ทีมงาน
       ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการมอบหมายงาน
       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
เทคนิคการติดตามงานด้วยความเข้าใจ (Effective Monitoring) 
       การติดตามงานที่เป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานเพิ่มเติม (Coaching)
       การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา (Counselling)
       Workshop : กำหนดแนวทางการติดตามงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การมอบหมายงานหลักจิตวิทยาหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น