คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสร้างค่านิยมหลัก Core Value ให้กลายเป็นวัฒนธรรม

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / เทคนิคการสร้างค่านิยมหลัก Core Value ให้กลายเป็นวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โครงการสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตัว ปฏิบัติงาน และสร้างพฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) มีความสุขในการทำงานกับองค์กร เกิดความผูกพัน (Engagement) ร่วมกับองค์กรการสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับบุคลากร เป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำให้ค่านิยมขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) ต้องใช้เวลา เพราะบุคลากรแต่ละคนมีพื้นฐานและที่มาไม่เหมือนกัน การจะให้เลือกใช้ค่านิยมหลัก และ/หรือ เป็นส่วนหนึ่งต้องได้รับข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว เกี่ยวกับค่านิยมขององค์กรอยู่บ่อยๆ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
      สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      การใช้กิจกรรมสนุกสนาน (Game)


การปฏิบัติตัวในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ช่วยให้ค่านิยมหลัก (Core Value) กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Corporate Culture) ดังนั้นหากบุคลากรในองค์กรสร้างการตระหนักรู้ (Awareness)ในการใช้ค่านิยมหลักกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอย่างพร้อมเพรียงกันก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักร่วมกัน เช่น......
      การใช้กับการระชุม (Meeting)
      การใช้กับการทำงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
      การใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม
      การใช้ในการทำงานข้ามสายงานที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรขึ้นมาได้จากการระดมสมองและทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างค่านิยมหลักและปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไปในอนาคต มองเห็นความสำคัญของการสร้างค่านิยมหลักด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการนำค่านิยมหลักไปผลักดันให้บุคลากรในองค์กรรับรู้และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักผ่านกิจกรรมต่างๆที่ประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถรณรงค์ค่านิยมหลัก และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากร จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำค่านิยมหลักไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในฐานะ Change Agent ได้ด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจค่านิยมองค์กร (Core Value)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม (Value) ของตัวเอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์กร”
      ค่านิยมหลัก (Core Value) คืออะไร?
      ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
      ประเด็นสำคัญที่นำมาสร้างเป็นค่านิยมองค์กร
      กิจกรรม : กำหนดคำสำคัญ (Keywords) ที่น่าสนใจ


หลักการสำคัญของการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)
      ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I ?)
      ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตัวและองค์กร
      การสร้างค่านิยมให้กับทีมงานของคุณ
      กิจกรรม : กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)


การสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
      สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      การใช้กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
      Role Playing : กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง


เทคนิคสร้างการตระหนักรู้การใช้ค่านิยมหลักในการทำงาน
      การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก
      การกำหนดแนวทางการประชุม (Meeting) ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
      การใช้ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ
      การโค้ชทีมงานด้วยค่านิยมหลัก (Core Value Coaching)
      โครงการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมให้ทีมงาน
      Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมหลัก


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Core Valueค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร

แสดงความคิดเห็น