คอร์สฝึกอบรม Better way to improve your work, manage and Problem Solution

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / Better way to improve your work, manage and Problem Solution

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ (Work Improvement) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การสร้างกระบวนการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovation Process) และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ (Manage) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) จะทำให้บรรจุผลลัพธ์ที่ต้องการได้การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบในการแก้ปัญหาทำให้ได้พัฒนาการปรับตัว (Adaptability) และการยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexibility) สร้างมุมมองใหม่ๆ อย่างครบถ้วนในการแก้ปัญหา ทำให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในการทำงานและกระตุ้นให้ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยการให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารเวลา (Time Management) ที่ดีในการทำงานที่สำคัญ (Priority) ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงการทำงานของตัวเองในเชิงนวัตกรรม (Work Improvement with Innovation Process) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการงานและการแก้ปัญหาร่วมกับทีมงานด้วยการใช้เครื่องมือหมวก 6 ใบ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางที่ดีขึ้นในการทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตัวเองในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารเวลา และใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาการทำงานด้วยสมองนวัตกรรม
       หลักการพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
       กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” แก้ปัญหา
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดนอกกรอบกับการทำงาน
กระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยหมาก 6 ใบ
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinning Hats)
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       กาสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การสอนให้พนักงานจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : การบริหารให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทักษะการบริหารเวลากับการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องเวลา
       ปัจจัยที่ขโมยเวลาของคุณไป
       คนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้ดี จะทำดังนี้
       Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารเวลากับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PSDMแก้ปัญหาตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น