คอร์สฝึกอบรม Discover Your Maximum Potential

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / Discover Your Maximum Potential

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash You Potential to Success) เป็นการเรียนรู้และเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ที่เรายังสามารถนำไปใช้สร้างผลลัพธ์ที่ต้องได้ผ่านเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) โดยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self -Awareness) แล้วสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้ทันที
การเป็นผู้นำ Growth Mindset เป็นการปฏิบัติตัวที่ดีและเป็นตัวอย่างให้ทีมงานมองเห็นความสงบนิ่ง (Compose) การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) และปฏิบัติต่อทีมงานด้วยความเข้าใจ (Empathy) โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้นำ Fixed Mindset ให้เป็นผู้นำ Growth Mindset



การพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การสร้างผลการปฏิบัติการที่ดี (Performance) เผชิญปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีผู้นำ Growth Mindset คอยดูแล ช่วยเหลือและโค้ชทีมงาน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนค้นพบเทคนิคการดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เอาชนะข้อจำกัดต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำ Growth Mindset ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานด้วยเทคนิคต่างๆเชิงปฏิบัติการจริง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนในฐานะผู้นำ ทำให้ทีมงานสร้าง Growth Mindset ของตัวเองได้ เติบโตร่วมกันไปพร้อมๆกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการดึงศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง (Unleash Your Potential)
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       การตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness) สร้างการเปลี่ยนแปลง
       การดึงศักยภาพและคุณค่าในตัวเองโดยเอาชนะเมฆ 4 ก้อน (4 Cloud)
       การสร้างกรอบความคิดการปรับตัวเอง (Agility Mindset)
       กิจกรรม : เทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเอง
การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตัวเอง
       ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
       แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
       กิจกกรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
คุณลักษณะของผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset Leader)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) พิชิตเป้าหมาย
       การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) สู่วิธีที่แตกต่าง
       การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Psychology Leader)
       การโค้ช (Coaching) ดึงศักยภาพของทีมงาน
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       Workshop : การพัฒนาผู้นำ Growth Mindset
การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ Growth Mindset
       ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
       การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
       การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
       Workshop : ผู้นำ Growth Mindset กับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : DiscoverPotentialMaximum

แสดงความคิดเห็น