วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรมของสถาบัน 4 Style

Training & Group Coaching

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อมของตนเอง

Hardskill style บรรยาย,workshop

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

Training and Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

Training and Activity

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง

วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิสระ

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ยรรยง สาวนะชัย

วิทยากรอิสระ

อ. กชพรรณ พุทธประสาทพร

วิทยากรที่ปรึกษาและโค้ช

วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

อ. ภัทรพงษ์ พลเสน

วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ

อ. ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา

อ. มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย

อ. สาธิต บวรสันติสุทธิ์

นักวางแผนการเงิน CFP

อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

อ. บุญเริญ ชัยเพ็ชร

วิทยากรอิสระ

อ. ธนภณ รวยอารี

วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

อ. สืบสกุล แสงธำรง

ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.

อ.ลัดดาวัลย์ ชำนาญ

ตำแหน่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ. วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ

อ. วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรอิสระ

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

อ. ธวัชชัย บัววัฒน์

วิทยากรอิสระ

อ. ภัทธาวุธ พรหมดำ

ที่ปรึกษา การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 กรรมการสภาวิชาการ

อ. สัณฐิติ สงวนวงศ์

วิทยากรอิสระ

อ. พัชรพล ชาญอุไร

กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โค้ชมืออาชีพ ICF, วิทยากรอิสระ, ที่ปรึกษา SAMED RESORTS GROUP

อ. สุเมธ ลักษิตานนท์

Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.

อ. สุวัฒน์ พรมแตง

วิทยากรอิสระ

ดร.พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์

อ. สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ

อ. ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Ocean Marine Supply จำกัด

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ

อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

อ. อนุภาพ พันชำนาญ

วิทยากรอิสระ

อ. จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

Certified NLP Master Coach from The American Board of NLP

น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ. สัญชัย วุทธิสารพงส์

ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)

อ. คมศักดิ์ สิมานุรักษ์

โค้ชคม โค้ชความสุข

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ

อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.พีรญา เล็กกัมพร

วิทยากรอิสระ

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ

วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

อ. แตงไทย

ผู้ปลุกปั้นพลังทีม

อ. นิวัต โชติวงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

อ. ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ