หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ กนกวรรณ นิลมาลา

อาจารย์ กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Real Assets)
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มวัสดุโครงสร้าง และหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด ไทวัสดุ (Retail)
ผู้จัดการร้านเลมอนฟาร์ม บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (Retail)

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ แนวการสอน T&GC สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการ
หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในงาน สู่ความสำเร็จขององค์กร (Individual Development Plan : IDP)
หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Road Map และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคคลากร (ภาคปฏิบัติ)
หลักสูตรครูฝึกสถานประกอบการ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขียนแผนการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการครูฝึกในสถานประกบการ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักสูตร การวัด ROI ในงาน HR Return or investment in People ROIP
หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพ โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง Driving Productivity through Human Centered Development
หลักสูตร การจัดระบบ HR ให้เป็นมาตรฐานสากล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
หลักสูตร โครงการความรู้การเงินในที่ทำงาน (กลต.)
หลักสูตร : Service 4.0 ปฏิวัติบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร HR AS a Coaching

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อโอกาสในการทำงาน
การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อความสำเร็จ
การเอาชนะความกลัวเพื่อเป้าหมายในชีวิต
การบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานในองค์กร (Work Flow)
ที่ปรึกษางานด้านทรัพยากรบุคคล / การตลาดออนไลน์

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
หลักสูตร : การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร : การพัฒนาแผนงานและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนบริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด (สำนักงานใหญ่) หมอเส็ง