หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ จุมพล คุณากร

อาจารย์ จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ประกาศนียบัตร : ผู้บริหารระดับสูง (MMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Training Thailand
 Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC) สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Sales&Marketing

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ (Commercial Director) บริษัท อาเจ ไทย จำกัด (เปรู)
ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม 
      เครื่องดื่มอัดลม บิ๊กโคล่า
      น้ำดื่ม Cielo
      เครื่องดื่มเกลือแร่ สปอเรด
      น้ำผลไม้ซีฟรุต ฯลฯ

ความรับผิดชอบ
      ฝ่ายขายและทีมงานฝ่ายขาย/ฝ่ายสนับสนุนการขายทุกช่องทางจำหน่าย 
          - Tradition Trade
          - Modern Trade
          - Distributors 
          - Export
      ฝ่ายการตลาด
      ฝ่ายการตลาดร้านค้า (Trade Marketing)


ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮงฮวด จำกัด กรุงพนมเปญ กัมพูชา (กัมพูชา)
ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น เบเวเรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด (มาเลเซีย)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย ซาน มิ เกล แอนด์ ลิเคอร์ จำกัด  (ฟิลิปปินส์)
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด     
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด(มหาชน) จำกัด    
บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

Problem solving & decision making - Kepner Tregoe 
Four roles of management – Franklin covey 
Project Management - Kepner Tregoe 
Performance Management - APM. 
Leadership - APM 
Targeted Selection – Development Dimensions Int., MCMXCV.

ผลงานการฝึกอบรม / การเป็นที่ปรึกษา
 บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เช่น
      การไฟฟ้านครหลวง 
      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ 
      มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
      สำนักเลขาธิการรัฐสภา 
      โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
      กระทรวงสาธารณะสุข
 วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงาน ภาคเอกชน เช่น
      บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด 
      บริษัท โอเมก้า เวิลด์คลาส 
      บริษัท ยูไนเต็ด ฟู๊ด (มหาชน) จำกัด 
      บริษัท ไดโดมอน (มหาชน)  จำกัด 
      บริษัท เฟล็กโซ่ กราฟฟิค จำกัด 
      บริษัท HHL จำกัด 
      บริษัท แคนนอนบอล จำกัด 
      บริษัท วี.เอส. มอเตอร์ เซลล์ 
      บริษัท พี เอส พี พี ระนอง จำกัด 
      บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 
      บริษัท STP&I 
      บริษัท สยามภัณฑ์ กรุ๊ฟ 
      บริษัท P.C.L.Co.,LTD(Just Modern)
 ที่ปรึกษาด้านการตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการขาย/ การตลาดและการบริหารจัดการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ที่ปรึกษาด้านบริหารบริษัท ไดโดมอน (มหาชน) จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัท เอฟแอนด์เอ็น (มาเลเซีย)

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ จุมพล คุณากร


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน