หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา

อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต

   ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร ประสบการณ์ในการบริหารทั้งด้านงาน ขายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขายสินค้าอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ และบริหารกระบวนการทำงาน รวมทั้งการแก้ปัญหา และการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้านคุณภาพ และ ความพึงพอใจของลูกค้า จากการได้มีโอกาสร่วมงานกับทั้งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทต่างชาติ ทำให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปรึกษาอิสระและเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการโค้ชสามารถก้าวข้ามอุปสรรค พัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร และมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นวิทยากรอบรมประจำสถาบัน Entraining


Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC) สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Softskil

เรียนรู้เรื่องโค้ช

 สถาบัน Thailand Coaching Academy (Life Coaching)
 สถาบัน Reflective Coaching
 สถาบัน Entraining (Training and Group Coaching)
 สถาบัน Care Club (Family and Financial Coaching)
 Life University (NLP Coach)

ประวัติการทำงาน
 ที่ปร์กษาด้านอสังหารืมทรัพย์ :                 
      บริษัท Winner Estate
  Marketing Manager :
       บริษัท Lime master
Sales Manager
      บริษัท QE Energy 
Sales Manager:                                 
      บริษัท  Lighthouse Worldwide Solution Ltd.
Sales Manager
      บริษัท  KR Precision / Magnecomp Precision
Marketing Manager
      บริษัท Sumiko (Thailand)
Country Manager (Thailand)
      บริษัท Xolox (Malaysia), บริษัทOptimal (China)
Customer Technical Support Manager : 
      บริษัท Western Digital / Read-Rite
Sales Engineer:                        
      บริษัท AMP (Thailand)
Test Engineer :
      บริษัท Seagate Technology (Thailand)

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร
 ด้าน Soft Skill : 
      ภาษาแห่งการชื่นชมเพื่อประสิทธิผลขององค์กร Language of Appreciation for Effective Organization 
      คิดบวก (Positive thinking)
      การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน (Communication)
      การพัฒนาความฉลาดททางอารมณ์ (EQ) 
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Teamwork)
 หลักสูตร การขายและการบริการ :
      บริหารทีมงานขาย 
      การขายเชิงกลยุทธ์ 
      การบริการลูกค้า
 หลักสูตร Leadership/Management : 
      ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
      ทักษะการสอนและการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
      การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่
      Leadership with in you
 หลักสูตร Coach :
      Leader as a Coach 
      Manager as a Coach 
      To be a good Coach
      Coaching skill 
      Coach yourself

ลักษณะงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
ที่ปรึกษาทีมงานขาย
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล(ผู้บริหารโดยทักษะการโค้ช)

ความถนัดและเชี่ยวชาญ
  ด้าน Leadership
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 
      ทักษะการสอนและการทำงานสำหรับหัวหน้างาน 
      การสร้างแรงจูงใจทีมงาน 
      การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่
 ด้านการ Coaching
      Coaching skill 
      Coaching & Mentoring 
      Leader as a coach

สถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโค้ช
From TCA (Thailand Coaching Academy /Jimi the coach)
1. Principle of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
2. Life Coaching Practioner : Thailand Coaching Academy

Life University (Coach Vas)
1. NLP Coaching Practioner with 3 certifications.
2. Passion and Purpose of life
3. Mindset for excellence
4. Perfect Relation
5. Perfect Health
6. Ignite your life

สถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง Life
 Landmark Education center : หลักสูตร
      Landmark Forum 
      Advance Landmark Forum 
      Forum in Action 
      Leadership Program 
      Communication Course
      Advance Communication Course 
      Mission Control 
      Advance Mission control 
      Mission control in action
 Succcess Resources ( T Harv)
      Millionaire Mind Intensive
      Mission to Million 
 NLP : 
      NLP – Dr. Boonlert Saisanid 
      NLP - Coach Vas

แนวทางในการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching 
      ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม ใช้กระบวนการ Training เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจให้ตรงกันในเนื้อหาส่วนที่ทำการบรรยาย 
      ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือทำ 
      ใช้กระบวนการ Coaching ในการสำรวจความคิดเชิงลบ และความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief) ที่ทำให้เรายังไม่สามารถดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่ 
      ใช้กระบวนการ Coaching ในการค้นหาวิธีการทำงานให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการและแก้ปัญหาที่ติดอยู่ด้วยตนเอง

องค์กรหรือหน่วยงานที่บรรยายกับทางสถาบัน Entraining
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น / หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย (3 รอบ)
บริษัท เอ็มอาร์วีเทรดแอนเซอร์วิส /หลักสูตร การทำงานแป็นทีมสู่ความสำเร็จ
บริษัท เคเอ็มแพ็กเกจจิ้ง / หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม (Working As A Team)
บริษัท Greendy Grass / หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย
บริษัท วายแอลจี / หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย
บริษัท COT / หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
บริษัท KRC Transport and service / หลักสูตร ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร
บริษัท Rinnai / หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน
บริษัท Boyd / หลักสูตร Change yourself with NLP
บริษัท Majorfar coorporation / หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม (Working As A Team)

องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วม บรรยายในนาม สถาบัน Entraining บรรยายโดย วิทยากรหลัก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บริษัท Primus / หลักสูตร การเพิ่มยอดขายด้วย NLP
บริษัท Bridgestone / หลักสูตร Coaching by NLP
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร / หลักสูตร สุดยอดการบริหารงานขาย
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ / หลักสูตร Train/Teach/Coach
บริษัท Thai Union Frozen บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
บริษัท Siam Woodland / หลักสูตร Leader as a coach
บริษัท Totoya / หลักสูตร Coaching
บริษัท Hitachi Consumer / หลักสูตร การสร้างแรงจุงใจและจืตสำนึกในการทำงาน
บริษัท Misumi /หลักสูตร ผู้นำทีม ขายเชิงกลยุทธ์
บริษัท กรุงเทพธนาคม /หลักสูตร ผู้นำพลังเชืงบวก
สถาบันอัญมณีฯ ปรับ Mindset ด้วย NLP
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์