หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หลักสูตร จิตสาธารณะเพื่อสังคมไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตร “Leadership & Networking,“ arranged by Friedrich Naumann Stiftung
หลักสูตร “System-Thinking Development,“ arranged by Institute of Future Studies for Development

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ประธานนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Amnesty International)
อาสาสมัคร UNHCR (สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ)
อาสาสมัครในหลายมูลนิธิ เช่น มูลนิธิฟอร์เด็ก , มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม , มูลนิธิดุลนิมิต, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาสาสมัครประชาธิปไตยของกองทัพบก

ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ
 คณะกรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ
 พนักงานขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต อันดับ 1 สองปีซ้อน 
 ผู้จัดการฝ่ายการขายห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังไทยเสรี

ประสบการณ์การทำงานด้านชุมชน
 วิทยากรชุมชน ให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในหลายสำนักงานเขตกรุงเทพฯ
 กรรมการประชาคมเขตบางกอกใหญ่ 
กรรมการโครงการรักษ์คลองบางหลวง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
กรรมการโครงการหน้าบ้านน่ามอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกรุงเทพ 
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกระบวนการ
 บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด
 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
สำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่ชาติ(สสส.) 
 โรงพยาบาลวชิระ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 วิทยากรบรรยาย สถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ

หัวข้อที่บรรยาย
การคิดเชิงมโนทัศน์ 
การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ 
การคิดเชิงสร้างสรรค์
การคิดเชิงเปรียบเทียบ
การคิดเชิงประยุกต์
การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การคิดเชิงอนาคต 
การคิดแบบผู้นํา
การนําประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
หลักการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
การพูดในที่สาธารณะ 
การทํางานอย่างมีความสุข (ความคิดเชิงบวกและการประสานงาน) 
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างจิตสํานึกในงานบริการ
การบริหารโครงการทางสังคม
หลักการพัฒนาชุมชน 
การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล 
การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ
การทํางานอย่างมีความสุข (Happy 8) 
การจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิผล