หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

อาจารย์ ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี : วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน
 Group Continuous Improvement Director / TAL Apparel Group
Operation Manager / Avery Dennison (Thailand) Co.,Ltd
Plant Manager / Sibelco Mineral (Thailand) Co.,Ltd  Black Belt / Essilor Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Six-Sigma – Green Belt
Six-Sigma – Black Belt
Mastery TAL Production System
Thai-Coach

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
 Root Cause Analysis – Why Why Technique
Q.C. 7 Tools
Q.C.C.
Problem Solving Technique
Basic Statistic and process capability analysis
Quality Control/Assurance
Line Balancing & Standard Work
Lean manufacturing & standard work
5S & Kaizen
Leader as coach

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 HGST & Western Digital
CPF 
 Delta Electronics
Daiwa Kasei