หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP,SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดีและบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นโค้ช Associated Certified Coach (ACC) ของ ICF และเป็น Communication Director ของสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ Bangkok Chapter (International Coaching Federation)

การศึกษา
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์


ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ( APM ) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT )
ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วุฒิบัตร The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HRดี Academy Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวกและทีมงาน
ACSTH Approved Coach Specific Training Hours Program ( BE Positive Professional ICF Coaching Program by Be Management Coach )
ประกาศนียบัตร Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity
ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ โดยอ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
วุฒิบัตร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กร โดยอ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรือง
วุฒิบัตรการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยสถาบันคนคิดดี
ประกาศนียบัตร HR for non HR จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศนียบัตร Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว
วุฒิบัตร Training Officer ภาคปฏิบัติ จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
วุฒิบัตร JD based KPI and Competency จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
วุฒิบัตร Career path and Succession Planning จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)
วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง โดยอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมะวัฒนะ
ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015 จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
วุฒิบัตร Work Wise with Mind Map จาก บริษัท เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จำกัด สอนโดย อ.ธัญญา ผลอนันต์
วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วุฒิบัตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริษัท NPC คอนซัลแตนท์ จำกัด
วุฒิบัตร คณะกรรมการสวัสดิการ จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
ได้รับการอบรมหลักสูตร OKRs จากอ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ในโครงการ CSR งาน OKRs
ได้เข้าร่วมโครงการ Positive Transformation and Change Management จากทีมอ.นราวิทย์ นาควิเวก NS Values
Life Coach for Happy Ambassador จากบริษัท ส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบัน จิมมี่ เดอะ โค้ช
Story Telling โดยอ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
Decode Content Yourself โดยอ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
IKIGAI Coaching การโค้ชเพื่อการค้นหาความหมายของชีวิต โดย อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
หลักสูตรวิทยากรสันติภาพ ( Peaceful Facilitator ) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หัวข้อบรรยาย
เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน
Leader as a Coach and Mentor ผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง
Coach for Performance Improvement การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการทำงาน
Empower Communication for Leader การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับผู้นำ
Powerful Communication for Supervisor การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับหัวหน้างาน
Coaching for Modern Leader เทคนิคการโค้ชสำหรับผู้นำยุคใหม่
เทคนิคการวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
Effective Planning & Follow up for Supervisor
เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพสำหรับหัวหน้างานกับเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในองค์กร
Collaboration Team for Hi Potential Teamwork การสร้างทีมให้รวมเป็นหนึ่ง
เพื่อสร้าง Teamwork ที่มีศักยภาพสูง
Modern & Smart Supervisor หัวหน้างานยุคใหม่ที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
เทคนิคบริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ
ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
การเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 70 – 20 -10 เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม
Proactive & Smart HR เสริมทักษะ HR ยุคใหม่ให้ก้าวไกลไปกับพร้อมองค์กร
การบริหารงานบนความแตกต่างของคน Diversity Management
Conflict Management Technic เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง
Effective & Creative Mentoring Program การสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในองค์กร
การจัดทำ KPI เพื่อตั้งเป้าหมายและสร้างให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ
การพัฒนาระบบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร
Smart JD base KPI and Competency
การจัดทำ Competency ทั่วทั้งองค์กร และนำ Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร
การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่”ใช่”ให้องค์กร
แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)
พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 ( Skill Development for Modern Supervisor in 4.0 Age )
พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน
( How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance )
โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)
เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course )
เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ ( HR for Non HR for Supervisor and Line Manager )
การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ( Professional Business English Email)
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ( Business English writing for communication in organization )
The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ
OKRs แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

งานให้คำปรึกษา
การ Set up ระบบ HR ทั้งระบบ
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
การจัดทำ JD ,Competency,KPI
การจัดทำ Competency ทั้งองค์กร
การวางแผน Training & Development
การประเมินผลการทำงาน Performance Management System
การวางแผน Career & Succession Planning
การวางแผนพัฒนาทีมงาน โดยใช้ IDP
การวางแผนงานสื่อสารในองค์กร
การทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้าง Employee Engagement
การวางแผนสร้าง Happy Workplace ในองค์กร

ประสบการณ์ทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China,Europe,d กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น)
HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE)
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป)
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโพลีคอม โกลบอล จำกัด (บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ITโทรคมนาคมและVideo conference)
หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
บรรยายหัวข้อ กการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมองค์กร ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย
บรรยายนักศึกษาปริญญาโท ม.บูรพา หัวข้อ การบริหารผลการปฏิบัติงานและแรงงานสัมพันธ์
บรรยายหัวข้อ OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่บริษัท ภูสินธารา จำกัด
บรรยายหัวข้อ พัฒนาทักษะหัวหน้างานให้เป็นสุดยอดมืออาชีพ ที่บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บรรยายและทีมบิวดิ้ง หัวข้อ Power of Team บริษัท โตโยโบะ (ประเทศไทย) จำกัด
(วิทยากรร่วมกับอ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว)
บรรยายและทีมบิวดิ้ง หัวข้อ จิตสำนึก ทัศนคติ รักองค์กร กลุ่มบริษัท ศรีไทย จำกัด
(วิทยากรร่วมกับอ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว)
Proactive Recruitment & Organizational Branding / Tess Training & HRD Zenter
Career path and Succession Planning ,RSS2016 และบริษัท KNC Training Centerหลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน