หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   จากประสบการณ์งานขายและงานบริการ ทั้งในสายงานการเงินและธนาคาร และสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ทราบถึงหัวใจสำคัญที่จะทำให้งานขายและงานบริการประสบผลสำเร็จและปราศจากข้อร้องเรียน
   งานขายและงานบริการ จะประสบความสำเร็จได้นั้น นักขายหรือผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องของการฟัง เพราะการฟังจะทำให้เราสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากทักษะในเรื่องของการฟังแล้ว เทคนิคในการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำพาให้การขายหรืองานบริการประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   หากเรามีกรอบความคิดที่ดีต่องาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใด ย่อมทำให้งานนั้นๆ มีประสิทธิภาพ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง มองทุกอย่างเป็นโอกาส มองเห็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ประสบการณ์การทำงาน
 ปัจจุบัน
     ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
     วิทยากร ประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท Sales Representative บริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 บมจ.ธนาคารทหารไทย Mortgage Specialist บริการทางด้านสินเชื่อบ้าน
 บมจ.ธนาคารธนชาต ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ขายและบริการผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงิน กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัย
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ขายและบริการผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงิน กองทุน และประกันชีวิต

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ
 ด้านงานขายและงานบริการ
       การสร้างคัมภีร์นักขาย 
       ทักษะการเจรจาต่อรองให้สัมฤทธิ์ผล 
       ทักษะการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
       เทคนิคการบริการให้ได้ทั้งใจและเป้าหมาย 
       งานขายเชิงกลยุทธ์ 
       นักขายพิชิตเป้าหมาย 
       Service Mind 
       การบริหารและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 
       การสร้างแรงจูงใจในงานขายและงานบริการ 
       จิตวิทยาในงานขายและงานบริการ 

 ด้านความรู้และความชำนาญทั่วไป
       พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 
       การบริหารเวลา 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       การบริหารความขัดแย้ง 
       Proactive 
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 

 องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับโค้ช อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์
       บจก.สาริน พรอพเพอร์ตี้
       บจก. ไชโย ทริปเปิ้ลเอ และกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอนเนอร์จี้
       บจก.ปัญญาคอนซัลแตนท์
       โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
       Endress Hauser Co.,Ltd.
       บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
       บจก.อิชิดะ ไทเชฮิชะ
       บจก.ยูทีลิตี้ พลัส
       บจก.เคฮิน (ประเทศไทย)
       บจก.ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ
       บจก.หว่อฮิง (ประเทศไทย)
       บจก.เอ็นริช สเตท
       บจก.พีพีวายเฮ้าส์
       สภาวิจัยแห่งชาติ 
องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับมาสเตอร์โค้ช อจ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บจก. เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ หลักสูตร “สร้างคัมภีร์การปิดการขายอย่างเหนือชั้น”

  
ผ่านการรับรองการเป็นวิทยากรมืออาชีพจากทางสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพแนวการสอน Training and Group Coaching 12 Days” โดย อจ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์