หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี

อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรพิเศษ
 หลักสูตรการโค้ชวิถีไทย โดยสมาคมการโค้ชวิถีไทย ปี 2559
หลักสูตรครบเครื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร โดย สถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง ปี 2559
หลักสูตรการโค้ชพรสวรรค์ โดย Talent Fit Academy ปี 2560

ปัจจุบัน
วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 
วิทยากรและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม บริษัท เจนไอ อินเทนชั่น ออแกไนซ์เซอร์ 
วิทยากรสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทักษะการฝึกอบรม
1. Powerful Game Coaching 
    การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน (Teamwork) 
    การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (Proactive Working Mindset) 
    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
    การเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better)
    การเป็นผู้ให้บริการที่ดีเลิศ (Excellence Service Mindset)
    การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
2. Train the trainer 
    ศิลปะการพูดในที่ชุมชน , การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด
    วิทยากรมืออาชีพ , วิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ
3. Walk rally
    การสร้างทีม
    เตรียมความพร้อมพนักงานใหม่

ประสบการณ์การบรรยาย บางส่วน
    Powerful Game Coaching บริษัท เบตเตอร์เวย์ ประเทศไทย 12 รุ่น บริษัท บิวตี้ฟูล สกิน 
    Train The Trainer สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
    Walk Rally ธนาคารไทยพานิชย์ 
    บริษัท Jaspal

“การเรียนรู้ที่ดี ต้องมีความสมดุล ในแง่ของความรู้สึก ความคิด และการลงมือทำ ผมเชื่อมั่นในกระบวนการ Powerful Game Coaching ที่ผมพัฒนามาจาก Training & Group Coaching ด้วยการที่ให้ผู้เรียนนึกถึงตนเองอยู่เสมอ ในระหว่างการเรียนรู้ ทั้งกิจกรรม ชุดคำถาม และความรู้สึก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหตุการณ์จริงได้จากตัวของผู้เรียนเอง”

  

Powerful game Coaching (PGC) คือ “กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่พัฒนามาจากกระบวนการ Training & Group Coaching โดยมีเครื่องมือเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม(Powerful Game) ที่ออกแบบมาพร้อมกับชุดคำถามเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อหลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการมุ่งเน้น เช่น ค่านิยมขององค์กร ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการ Group Coaching เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ โดยเน้นที่กระบวนการคิด(Mindset) และการลงมือปฏิบัติ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายและอยากเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและยั่งยืน”