หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
วิทยากรเชี่ยวชาญหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล การโค้ช และกลยุทธ์การบริหารผลงาน
ที่ปรึกษาองค์กร ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้าน Culture Change
Performance Coach
Hypnotherapist

วุฒิบัตรด้านการโค้ช วิทยากร และการพัฒนาองค์กร
Certificate PCCP (Professional Coach Certification Program) From International Coach Federation (ICF), ACC
Coaching form THAI Coach
Strategic Performance Management System (Narongwits.com)
Advanced Hypnotherapy Therapy, C.Ht
Master of NLP& Hypnotherapy
Emotional Freedom Technique, EFT
Strategic Training and Group Coaching
Hypnotism Certification from National Guild of Hypnotists

ประวัติการทำงานโดยย่อ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิทยากรหลักสูตร
Train the Trainer
การเสริมสร้างทีมงาน Synergetic Team
Team Building / Walk Rally
Supervisory Skill
ทักษะการสอนงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
KPI กับการประเมินผลงาน
Career Development
Human Resource Development
Coaching Technique / Coaching Skill
Coach Tools / Coaching Culture
Deep Listening
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
Culture Change
HR For Non HR
Innovative HR4.0
การโปรแกรมจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
เทคนิคการโปรแกรมจิต เพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวก
Inner Relaxation
Enneagram Coaching

รายชื่อองค์กรที่เคยใช้บริการงานโค้ช ฝึกอบรม และที่ปรึกษา
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด
บริษัท ไทยเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
บริษัท สยามมิชลิน (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ซังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
โรงพยาบาลพะเยา
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องครักษ์
บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด (KTBCS)