หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์

อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย
    กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), กรุงเทพ, ประเทศไทย
    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA), 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITNB) กรุงเทพฯประเทศไทย
    ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์, วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, 2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ประเทศไทย,
    ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์,วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ, 2544

ประสบการณ์ทำงาน
บริษัท บีกินแรบบิท จำกัด (Begin Rabbit Ltd.) (ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน) Consultant/ Guest Speaker/ Special Instructor/ Writer
ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม, ปรับปรุงกระบวนการการทำงาน, กลยุทธ์และการดำเนินงาน, การบริหารประสิทธิภาพ, การจัดซื้อการบริหารสินค้าคงคลัง, การบริหารซัพพลายเชนและการจัดจำหน่าย
วิทยากรรับเชิญสำหรับหน่วยงานราชการและ บริษัทต่างๆในหลายอุตสาหกรรม
อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
ผู้แต่งหนังสือ: “You can be The Next SME”, ISBN 978-616-9221-31-9, หนังสือสำหรับคนทำธุรกิจที่ให้คำแนะนำเคล็ดลับและแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ
เขียนบทความในเพจ Facebook “You can beThe Next SME” ที่ให้ความรู้สำหรับการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และเว็บไซต์ https://beginrabbit.com
เทสโก้โลตัส (บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด) (ต.ค. 2549 - มิ.ย. 2557)
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Site Research Regional Manager)
ผู้จัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
บริษัท เอเวอรี่เดนนิสัน (ประเทศไทย) จำกัด Avery Dennison (Thailand) Ltd. (ต.ค. 2547 - ก.ย. 2549)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager)
บริษัท การ์เดียนคอร์ป จำกัด (Guardian Industries Corp Ltd) (ม.ค. 2546 - ส.ค. 2547)
วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการและกระบวนการผลิต (Production & Process Engineer)

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Strategic Logistics and Supply Chain Management :GMI and Department of Primary Industries and Mines
Systematic Problem Solving and Decision Making : ACI Consultants Co., Ltd
Crucial Conversations : PacRim Group
Situation Leadership : The Ken Blanchard Companies
Lead Auditor ISO9001; 2000 Certified : Moody International
Professional Safety (The safety and Health at Work Promotion Association(THAILAND))
Green Belt Training (Six Sigma: Fasson (Thailand))
7 Habits of Highly Effective People; Franklin Covey Organization Services.
Communication Certificates for Top Management; American Management Association. Fast Feedback ,Assertiveness, and Effective Meeting

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
การบริหารซัพพลายเชน การวางแผนการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลังทั้งระบบ
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดลีน (Lean Manufacturing)

การปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารซัพพลายเชน การวางแผนการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลังทั้งระบบ
การสร้างองค์กรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization)
การสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จให้กิจการ (Key Performance Indicators)
การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Sales Forecasting)
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การบริหารประสิทธิภาพการส่งสินค้า (Delivery performance management)
การบริหารการจัดซื้อและวางแผนการผลิต (Purchasing and Production Planning)
การจัดการ Supply Chain Management – Logistics ให้มีประสิทธิภาพ
การเลือกทำเลธุรกิจ (Business Location)

หลักสูตรฝึกอบรมและการบรรยาย
การปรับปรุงกระบวนการและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Process & Production Improvement)
Lean Thinking/Manufacturing & Kaizen และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การบริหารคุณภาพด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม 5ส, QC circle & 7QC tools, TQM , 5Why
TPM : Total Productive Maintenance
TPS : Toyota Production System, Just in Time เพื่อลดต้นทุน , 7 Wastes
การลดของเสียให้เป็นศูนย์ ZERO Defect / 6 Sigma
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making)

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน