หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน
 ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด 
ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2545 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

งานวิชาการ
 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2552 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2555 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ

งานที่ปรึกษา
 ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครวาระปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
กรรมการสายแรงงานและกรรมการพัฒนาการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ 
การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Core & Functional Competency) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม

งานวิจัย
 การจัดทำ Functional Competency สำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) บ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
 ความสามารถหลัก (Core Competency) สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การศึกษาสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) นักทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวข้อฝึกอบรม
 กลุ่ม Soft Skills 
       Leadership 
       การทำงานเป็นทีม/การพัฒนาทีมงาน 
       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
       การพัฒนาตนเองให้เป็นดาวเด่น
       ทัศนคติเชิงบวก
       การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
       การทำงานเชิงรุก
       ภาวะผู้นำ
       ทักษะการโค้ช 
 กลุ่ม Management - Organizational Development 
       ทักษะการจัดการองค์กร 
       ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
       งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 
       การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยพื้นฐานสมรรถนะ (Competency)
       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร 
       การจัดการผลการปฏิบัติงาน
       การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
       การจัดการความขัดแย้ง