หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน
 ตำแหน่งปัจจุบัน :
      กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2550 - 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ.2550 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด 
ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ.2545 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

ประวัติการเข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร
Internal Coach Culture พัฒนาการเป็นโค้ช
โปรแกรมพัฒนาโค้ชมืออาชีพ 6 เดือน


งานวิชาการ
 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2552 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2555 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ

ตัวอย่างงานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครวาระปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
กรรมการสายแรงงานและกรรมการพัฒนาการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Core & Functional Competency) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม

ตัวอย่างงานวิจัย
 การจัดทำ Functional Competency สำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) บ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ความสามารถหลัก (Core Competency) สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การศึกษาสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) นักทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานวิทยากร
หัวข้อฝึกอบรมกลุ่ม Soft Skills - Leadership
       การโค้ช (Coaching)
       การทำงานเป็นทีม/การพัฒนาทีมงาน
       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
       การพัฒนาตนเองให้เป็นดาวเด่น
       ทัศนคติเชิงบวก
       การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
       การทำงานเชิงรุก
       ภาวะผู้นำ
       การคิด (Thinking) รูปแบบต่าง ๆ
 กลุ่ม Management - Organizational Development
       ทักษะการจัดการองค์กร
      ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
       งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์
      การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยพื้นฐานสมรรถนะ (Competency)
       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
       การจัดการผลการปฏิบัติงาน
       การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
โปรแกรม 1:1 Executive Coaching : ผู้ช่วย Master Coach โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ (บมจ.ไฮเออร์อีเล็คทริค)

หลักสูตรฝึกอบรมของ รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน