หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พัทธนันท์ หางาม

อาจารย์ พัทธนันท์ หางาม

วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ตำแหน่งปัจจุบัน
วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
  ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัท โอกิ อิเลคทริค จำกัด ตำแหน่งหัวหน้างานระดับต้น(Supervisor) 1ปี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

       เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับต้น 
       เรียนรู้กระบวนการผลิต ไอซี (integrated circuit (IC)) และ การควบคุมคลังสินค้า 
       เขียน work instruction และออกมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       เรียนระบบ 5S และ ระบบการอบรมในโรงงาน(OJT & OFF-JT) 
       เรียนภาษาและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 หัวหน้างานระดับต้น(Supervisor) แผนกควบคุมกระบวนการ ฝ่ายผลิต บริษัทโอกิ ประเทศไทย จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

       สอนงานพนักงาน เขียนและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสาร มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
       จัดลำดับงาน วางแผนการผลิต กำหนดวันส่งมอบงานให้ลูกค้าและควบคุม ติดตาม
       ออกใบสั่งซื้อ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและควบคุมคลังสินค้า ตามระบบ FI.FO. , 5S & MRP.
       จัดทำ บันทึก และสรุปประจำวัน กิจกรรมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแต่ล่ะเครื่อง(Machine Activities) เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต(Productivities) 
       จัดประชุมประจำวันหัวหน้างานระดับต้นของฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อแจ้ง ชี้แจง มอบหมายงาน ติดตามงานและแก้ปัญหา ให้งานผลิตบรรลุเป้าหมายตามแผนการผลิต
       ตรวจเช็ค ส่งเสริม ปรับปรุง 5S ในสถานที่ทำงานและ เสนอแนะ Kaizen
       เป็นวิทยากร หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
       วิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการทำงาน เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงาน การเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน การทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ฯลฯ จัดทำปฏิบัติการแก้ไข และปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
       จัดเตรียม ควบคุมและส่ง ล็อทการผลิต(ออกเอกสาร และเบิกจ่ายวัตถุดิบ) เข้ากระบวนการผลิต
       จัดเก็บ รวบรวม และควบคุมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากการผลิต วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น(ที่นำเข้า ผ่านบีโอไอ)ที่เป็นส่วนสูญเสีย และจัดทำรายงาน ส่งส่วนงานติดต่อบีโอไอ
       จัดทำ สูตรบีโอไอ ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
       ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
       วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการศึกษา ของฝ่ายการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

       จัดทำระบบฝึกอบรมและ แผนอบรมประจำปี สำหรับพนักงานฝ่ายผลิตระดับ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานระดับต้น ลีดเดอร์และพนักงาน
       เป็นวิทยากรอบรม วิทยากรภายในของฝ่ายผลิต(OJT Trainer)
       เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9002 และ ISO 14001
       เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ waste sub-committee ของ ISO 14001
       เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ Production sub-committee ของ ISO 9002
       วางแผนการปฏิบัติงาน และเป้าหมายประจำปี ปฏิบัติ ตรวจสอบ ติดตามผลและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       วางแผนและประมาณการค่าใชัจ่ายในแผนกส่ง แผนกบัญชี
       ควบคุม ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆของแผนก 
       เขียนและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสาร มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
       เป็นผู้นำ 5S ในฝ่ายผลิต
       จัดเก็บ รวบรวม และควบคุมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากการผลิต วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น(ที่นำเข้า ผ่านบีโอไอ)ที่เป็นส่วนสูญเสีย และจัดทำรายงาน ส่งส่วนงานติดต่อบีโอไอ
       จัดทำ สูตรบีโอไอ ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
       ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
       วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
       ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
       ส่งเสริมการลดต้นทุนด้วยหลักการ ลดMUDA(ลดความสูญเปล่า)
 ผู้จัดการแผนกการศึกษา ของฝ่ายการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

       วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายของแผนกประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุง และรายงานผล
       วางแผน ประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
       วางแผนลดต้นทุน ในแผนกส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
       ทบทวน และปรับเปลี่ยนกรอบการทำงาน( Framework) ของพนักงานทุกระดับในฝ่ายผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถ
       วางแผนอบรมประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและประเมินผล
       ควบคุมดูแล และพัฒนาความสามารถของ OJT Trainer
       รักษาระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานในส่วนงานที่ต้องมีการรับรอง(Certified) ตามข้อกำหนดของ ISO
       จัดเก็บ รวบรวม และควบคุมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากการผลิต วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น(ที่นำเข้า ผ่านบีโอไอ)ที่เป็นส่วนสูญเสีย และจัดทำรายงาน ส่งส่วนงานติดต่อบีโอไอ
       จัดทำ สูตรบีโอไอ ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
       ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
       วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
       ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
       วางแผน และควบคุมกำลังคน(Manpower)ในแผนก
       สร้างความสัมพันธ์(Relationship)ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแผนกต่างๆ
       ควบคุมดูแลเอกสารและ รายงานต่างๆของแผนกให้ถูกต้อง ทันสมัย ออกตรงเวลาและข้อมูลครบถ้วน นำไปใช้ประโยชน์ได้
 ผู้จัดการแผนกการประกอบ1 ของฝ่ายการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

       วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายของแผนกประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
       วางแผน ประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
       วางแผนลดต้นทุน ในแผนกส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
       วางแผน ควบคุมดูแล การสั่งซื้อ เบิกจ่าย และการจัดเก็บสต็อก ของวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
       วางแผนกำลังคน เครื่องจักร ปฏิบัติงานการผลิตให้บรรลุแผนการผลิตที่วางไว้
       จัดทำ บันทึก และสรุป กิจกรรมประจำวัน ของการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแต่ล่ะเครื่อง(Machine Activities)เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต(Productivities)และลดต้นทุน
       วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบให้การผลิตไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ
       วิเคราะห์ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของคน และการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน นำเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ไม่ให้เกิดซ้ำ
       ควบคุม ดูแล TAT (Turnaround time)ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
       ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุม 5S ในสถานที่ทำงาน
       ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมกลุ่ม คิวซีซี
       เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9002 QS 9000 และ ISO 14001
       เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ waste sub-committee ของ ISO 14001
       เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ Production sub-committee ของ ISO 9002
       ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และเขียน เอกสารมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
       ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
       จัดหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอแผนกการศึกษา
       สร้างความสัมพันธ์ (Relationship)ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแผนกต่างๆ
       ควบคุมดูแลเอกสารและ รายงานต่างๆของแผนกให้ถูกต้อง ทันสมัย ออกตรงเวลาและข้อมูลครบถ้วน นำไปใช้ประโยชน์ได้
 ว่าที่ผู้จัดการใหญ่ ของฝ่ายควบคุมการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
       วางแผนการผลิตระยะยาว ระยะสั้น และจัดเตรียม ความพร้อมของ4M สนับสนุนให้การผลิตบรรลุเป้าหมาย รายงานผล วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมายนำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ
       ทบทวน ประมาณการค่าใช้จ่ายในแผนก ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
       กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแผนกประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
       ประมาณการค่าใช้จ่าย และปริมาณการใช้ วัตถุดิบ(Direct Materials) และบรรจุภัณฑ์(Packing Materials)ตามแผนการผลิตประจำปีงบประมาณ ส่ง แผนกบัญชี 
       กำหนดเป้าหมาย ควบคุมคลังสินค้าของวัตถุดิบ(Direct Materials) และบรรจุภัณฑ์(Packing Materials) ส่งแผนกบัญชี
       ควบคุมดูแล การสั่งซื้อ เบิกจ่าย จัดเก็บคลังสินค้าของวัตถุดิบ(Direct Materials) และบรรจุภัณฑ์(Packing Materials) และวิเคราะห์หาสาเหตุ ของขาดสต็อก ของเก็บสต็อกมากเกินความจำเป็น ของเก็บในสต็อกหมดอายุใช้งาน ล้าสมัย ไม่เบิกจ่ายตามระบบFI.FO. ของหาย ของเสื่อมคุณภาพ ฯลฯนำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ
       กำหนดเป้าหมาย ควบคุม ดูแล TAT (Turnaround time) ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
       วางแผนลดต้นทุนวัตถุดิบ และประเมินผู้ขาย
       ปรับปรุงและพัฒนาระบบ MRP
       ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
       วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
       ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
       ส่งเสริมการลดต้นทุนด้วยหลักการ ลดMUDA(ลดความสูญเปล่า)
       เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949
       เป็นหัวหน้า sub-committee ของกลุ่มProduction Control 
       ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และเขียน เอกสารมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
       ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
       ควบคุมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆที่เกิดจากการขนส่ง
       ควบคุมวันส่งมอบสินค้าให้ทันตามตารางกำหนด
       ควบคุมตารางการผลิต และปริมาณให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า
 ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน Purchasing and Logistic Operation ( Purchasing Section, Material Planning Section, Inventory Control section , Export Section, Warehouse Section, Import Section and BOI Section) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

       กำหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาว ระยะสั้น ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
       วางแผนทำงบประมาณ การใช้จ่ายประจำปี ทบทวน ปรับปรุง และควบคุมให้บรรลุเป้าหมาย
       วิเคราะห์งบประมาณของต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อวางแผนลดต้นทุน 
       ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อชิ้น(cost per piece) ของวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
       ตรวจสอบ(audit) และประเมิน(evaluation) ผู้ขาย และบริษัทขนส่ง
       เป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการลดต้นทุน (Cost Reduction Committee)
       ต่อรองราคากับผู้ขาย 6เดือนครั้ง
       รับรองดูแล และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย บริษัทขนส่งและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
       วางแผนลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า และส่งออก
       ควบคุม ดูแลสต็อก บีโอไอ ให้ตรงกับสต็อกจริงที่มีอยู่
       ควบคุมดูแล การนำเข้า การส่งออกการจัดเก็บ การใช้งาน การกำจัด การทำลาย การบริจาค ให้ถูกต้องตามระเบียบการของบีโอไอ • ตรวจเช็ค อนุมัติรายงานต่างๆ ส่งบีโอไอ
       ควบคุม ดูแล การนำเข้าและส่งออก รวดเร็ว ถูกตรงพิกัดและระเบียบการ ไม่กองรอที่คลังสินค้าท่าเรือหรือสนามบิน
       ควบคุมดูแล ความพึงพอใจของลูกค้าในการส่งออก สินค้าทันตามวันส่งมอบและมีคุณภาพ
       ควบคุม ดูแลคลังสินค้า( ปริมาณ มูลค่า การรับ การเบิกจ่าย การจัดเก็บ การขนส่งเคลื่อนย้าย 5S และ ความปลอดภัย)
       วิเคราะห์การทำงานของแต่ล่ะแผนก เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน
       ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจัดซื้อ ระบบMRP ระบบนำเข้า และส่งออก ให้ทันสมัย ง่าย และมีประสิทธิภาพ
       เป็นหัวหน้า sub-committee ของกระบวนการจัดซื้อ
       เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949
       เป็นผู้นำกลุ่ม คณะกรรมการรถรับส่งพนักงาน
       เป็นผู้นำกลุ่ม คณะกรรมการโรงอาหารบริษัทฯ
       ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
       วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
       ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
       ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนงาน Purchasing and Logistic Operation ( Purchasing Section, Material Planning Section, Inventory Control section , Export Section, Warehouse Section, Import Section and BOI Section) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

       กำหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาว ระยะสั้น ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
       วางแผนทำงบประมาณ การใช้จ่ายประจำปี ทบทวน ปรับปรุง และควบคุมให้บรรลุเป้าหมาย
       วิเคราะห์งบประมาณของต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อวางแผนลดต้นทุน 
       เป็นสมาชิกทีม ปรับปรุงระบบต่างๆในองค์กร เช่น ระบบเงินเดือนพนักงาน ระบบการอบรม การจัดทำ JD ฯลฯ 
       เป็นตัวแทนบริษัทประชุมกับสหภาพ
       จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลประจำปีของค่าใช้จ่ายในส่วนโลจิสติก เพื่อลดต้นทุนและจ่ายค่าประกัน
       ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อชิ้น(cost per piece) ของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และโลจิสติก
       ตรวจสอบ(audit) และประเมิน(evaluation) ผู้ขาย และบริษัทขนส่ง
       เป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการลดต้นทุน (Cost Reduction Committee)
       ต่อรองราคากับผู้ขาย 6เดือนครั้ง
       รับรองดูแล และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย บริษัทขนส่งและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
       วางแผนลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า และส่งออก
       ควบคุม ดูแลสต็อก บีโอไอ ให้ตรงกับสต็อกจริงที่มีอยู่
       ควบคุมดูแล การนำเข้า การส่งออก การจัดเก็บ การใช้งาน การกำจัด การทำลาย การบริจาค ให้ถูกต้องตามระเบียบการของบีโอไอ
       ตรวจเช็ค อนุมัติรายงานต่างๆ ส่งบีโอไอ
       ควบคุม ดูแล การนำเข้าและส่งออก รวดเร็ว ถูกตรงพิกัดและระเบียบการ ไม่กองรอที่คลังสินค้าท่าเรือหรือสนามบิน
       ควบคุมดูแล ความพึงพอใจของลูกค้าในการส่งออก สินค้าทันตามวันส่งมอบและมีคุณภาพ
       ควบคุม ดูแลคลังสินค้า( ปริมาณ มูลค่า การรับ การเบิกจ่าย การจัดเก็บ การขนส่งเคลื่อนย้าย 5S และ ความปลอดภัย)
       วิเคราะห์การทำงานของแต่ล่ะแผนก เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน
       ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจัดซื้อ ระบบMRP ระบบนำเข้า และส่งออก ให้ทันสมัย ง่าย และมีประสิทธิภาพ
       เป็นหัวหน้า sub-committee ของกระบวนการจัดซื้อ
       เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949
       เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบ J-SOX ในส่วนงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
       เป็นผู้นำกลุ่ม สร้างความประทับใจให้ลูกค้า (Customer Delight Committee)
       เป็นผู้นำกลุ่ม คณะกรรมการรถรับส่งพนักงาน
       เป็นผู้นำกลุ่ม โปรโมท กิจกรรม5ส.
       ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
       วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
       ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
       ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

ประสบการณ์ ด้านวิทยากร
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ในเครือ SCG) ระยอง
    (หลักสูตร Happy Money …สู่องค์กรสุขลักษณะอบรม 3 รุ่น)
บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี
    (ทักษะการสอนงาน)
บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
    (ทักษะการสอนงาน)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
    (Hou-Ren-Souการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
บริษัท นิชิอัส ไทยแลนด์ จำกัด
    (หลักสูตร หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ) 
บริษัท ไทย มิคามิ จำกัด 
    (หลักสูตร ผู้นำกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ) 
บริษัท สวัสดี บรรจุภัณฑ์ จำกัด
    (หลักสูตรQuality Awareness)