หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.พีรญา เล็กกัมพร

ดร.พีรญา เล็กกัมพร

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ปริญญาเอก-บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (DBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์
  ปริญญาตรี-วิทยาศาสตร์บัณฑิต (BSC) สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์ทำงาน
มิย. 2562 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกบริหารประสบการณ์ลูกค้า บ.ชับบ์ ไลฟ์ (ประเทศไทย)
กพ. 2561 – พค. 2562 รองผู้อำนวยการ แผนกบริหารประสบการณ์ลูกค้า บ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)
พย. 2559 - มค. 2561 ผู้จัดการวิจัย แผนกความเข้าใจเชิงลึกของลูกค้า บ.เดอะ เนลสัน (ประเทศไทย)
ตค. 2557 – ตค. 2559 ผู้จัดการอาวุโส แผนกการวางแผนกลยุทธ์ตลาด บ.โซซีอัส ฮากุโฮโดะ จำกัด

หลักสูตรพิเศษ
1. การอบรม CX Foundation จากสถาบัน Forrester ได้รับการรับรอง ประเภท  FCXC  License No: 38170273
2. การโค้ชชิ่งจากสถาบันไทยโค้ช
3. การเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลจากสถาบัน NS Values
4. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ T&GC จากสถาบัน Entraining