หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา (Education Manager) บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการร้าน และเภสัชกร (Store Manager and Pharmacist) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer) บริษัท สีไดโน จำกัด

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Certified Train the Professional Trainer (Training and Group Coaching), Entraining
Certificate of Completion for Group Coaching and Facilitation, Courage to Coach
Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner and Master Therapeutic Coach, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
Certificate of Completion for The 7 Habits of Highly Effective People (signature edition 4.0), FranklinCovey by PacRim group, Thailand
Certified Hypnotherapist, Leading Performance Thailand, approved by American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca and ACHE
Certified Timeline Therapy Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by the Time Line (tm) Therapy Association USA
Certified The Passion Test Facilitator, Enlightened Alliances, Thailand
Certificate of Completion for Talent Coach Professional Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
Certificate of Completion for The Advanced Mind Coach Training Course, Mind Coach Association, Thailand
Certificate of Completion for The Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association, Thailand

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
การบริหารและจูงใจลูกน้อง
ทัศนคติเชิงบวก
การทำงานเชิงรุก
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการนำเสนอ
การทำงานอย่างมืออาชีพ
พัฒนาศักยภาพคนและทีม
งานสำเร็จด้วย NLP (Neuro-Linguistic Programming)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม (บางส่วน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพตนเองและทีม 2 รุ่น
บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด, หลักสูตร การสร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต 2 รุ่น
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด, หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จํากัด, หลักสูตร สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 5 รุ่น
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการสอนงาน สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หลักสูตรสื่อสารสร้างสัมพันธ์
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด, หลักสูตร การสร้างคุณค่าหัวใจการบริการ
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จํากัด, หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด, หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี
บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 4 รุ่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, หลักสูตร การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, หลักสูตร การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
โรงงานเภสัชกรรมทหาร, หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
คณะวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง, หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพสู่การบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, หัวข้อ การบริการลูกค้าและรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด, หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด, หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส), หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด, หัวข้อ การทำตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ


หลักสูตรที่เคยไป co-coach
การพัฒนาความเป็นผู้นำในฐานะหัวหน้างาน บริษัท เบทาโกร จำกัด, สอนโดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ทักษะการเจรจาต่อรอง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด, สอนโดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์
การคิดอย่างมีตรรกะและการคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย บริษัท เบทาโกร จำกัด, สอนโดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์

อื่นๆ
เป็นพี่เลี้ยง Mind Coach (มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย) รุ่นที่ 1 และ 2
เป็นพี่เลี้ยง Thai Coach (สมาคมการโค้ชวิถีไทย) รุ่นที่ 8

ภาพบรรยากาศ Class


อื่นๆ
โค้ชในโครงการ Mind Coach "คืนคนดีสู่สังคม" ให้กับเรือนจำพิเศษ มีนบุรี
โค้ชในโครงการ "Mind Coach สร้างพลังใจ เพื่อคนไทย ทั้งแผ่นดิน"
เป็นพี่เลี้ยง Mind Coach (มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย) รุ่นที่ 1-3
เป็นพี่เลี้ยง Thai Coach (สมาคมการโค้ชวิถีไทย) รุ่นที่ 8