หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State University (U.S.A.)
 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่ปรึกษาและวิทยากร
อดีตกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ . เกษตรศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตกรรมการในการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจของ Sasin , AIT, ม. ธรรมศาสตร์ ,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ม.มหิดล 
อดีตกรรมการใน บริษัทร่วมลงทุน ของ ก.การคลัง บริหารโดย บลจ.วรรณ
กรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานกรรมการอุดมศึกษา
อนุกรรมการสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ
วิทยากรในการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนธุรกิจ การลงทุน venture capital การพิจารณาโครงการร่วมทุน ให้แก่ สถาบันพัฒนา SME กรมส่งเสริมการส่งออก มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

การสอนในมหาวิทยาลัย
 อจ.พิเศษ ในการสอน Private venture Capital , การเงินกับนวตกรรม Project Finance ให้กับ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี, ม. รามคำแหง
 อดีต อจ.พิเศษ ในหัวข้อ การเงินและการลงทุน แก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สวนดุสิต เชียงราย อัญสัมชัญ

ประวัติการทำงาน
นักวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วิศวกรโครงการ Birla Group
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ K Bank
ผู้จัดการส่วนวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน K Bank
ผู้ช่วยกจ. ฝ่ายจัดการเงินร่วมลงทุน บลจ.วรรณ
รองกจ. สายงาน บัญชีและการเงิน IEC
ผอ.กองทุนสงเคราะห์ ครูโรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ