หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

อาจารย์ รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ปริญญาโท University of Wisconsin, USA., Human Resources Development (HRD) Major: Training and Development
 ปริญญาตรี Chulalongkorn University Economics Major: International Economics Minor: Labor Economics

CERTIFICATION:
Competency based Interview, APM 
Competency based Management; TMA 
Talent Mgt. /Succession Planning: Watson Wyatt

AREA OF EXPERTISE:
 Competency based Training & Development
 Performance Management & KPI
Talent Management 7 Succession Planning

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Nov.2015 - Now: Instructor and Consultant in HRD The Clients: Chulalongkorn Hospital, Thappline, Electrical Institute, NetONE Solution. Co. Ltd.,etc. 
2011 – Nov. 2015: Assistant Vice-President, HRD Gulf Energy Development 
    Supervised all HRD function
    Set up and implement Core, Managerial and Functional Competency for the whole organization (Head Office and 13 Plant across the country)
    Designed training annual plan and roadmap 
    Implemented Individual Development Plan for all employees
    Organized and conducted training
    Set up a succession plan for plant successor
    Other assignments as assigned
2008 -2011: HR Business Partner and Recruiter FORD MOTOR (Thailand)
    End-to-end recruitment and selection 
    HR business partner for Purchasing and Merchandising 
2004- 2008: Talent and Career Planning Manager CP ALL (7-11)

Competency based Management Project:
    End-to-end Competency implementation 
    Designed framework for job rotation within job family and across job family 
Talent Management and Succession Planning: 
    Implemented 360 degree assessment 
    Implemented the career preference survey 
    Identified talent pool in 9 grid 
Training and Development:
    Training need identification 
    Competency gap analysis. 
    Designed training plan and roadmap related to Individual Development Plan. 
    Organized and conducted competency based training 
Recruitment and Selection:
    Competency based selection 
    Trained line manager how to use the competency based interview to select the right people. 
    Worked closely with APM consulting designed the assessment center for management trainee project. 
Other HR tasks:
    Conducted the orientation at all level 
    Conducted exit interview 
    Individual Development Plan 
    HR consultant for subsidiaries such as CPRAM, Counter Service as assigned 
    Guest speaker for subsidiary and outside companies 
    Initiated project called stress management for employees.
2001- 2004: Trainer Training Department, Thai Airways International Public Company Limited 
    Trained staff at all level 
    Analyzed the training need based on competency 
    Developed training lesson plan and designed courses 
    Organized and facilitated training courses 
    Conducted in-house training such as Service Excellence, Creative Thinking, Teambuilding courses, etc. 
    Evaluated the effectiveness of training courses 
2000-2001: HR Analyst Competency Project Bangkok Bank 
    Focused on Competency based recruitment and selection 
    Worked with HR team and consultant from New Zealand to develop competency based interview techniques and tools. 
    Conducted a focus group with line managers 
    Did the benchmarking in Thailand and Overseas 
    Implemented the competency based recruitment and selection 
    Trained competency based interview technique to line managers