หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร (นักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน
ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการตลาด
กรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (2561-ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
1. Creative Design Concepts towards Japanese Market. (The association for overseas technical scholarship)
2. Professional Trainer in Training and Group Coaching Certification Program
3. Coach the Coach Professional Coach Certification Program
4. Professional business counselor Certification Program
5. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
6. กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในปัจจุบัน (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น)
7. ผู้ส่งออกเบื้องต้น (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การสื่อสารสัมพันธ์สร้างพลังให้บุคลากร
2. เทคนิคสร้างทักษะการทำงานแบบ Excellent Team
3. การเสริมสร้างคุณค่าของตนเองและทำงาน
4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจตนเองในการทำงาน
5. เทคนิค ใจสุข…สนุกกับงานเบิกบานรับผิดชอบในกรอบของทีม
6. คิดนอกกรอบเป็น มองเห็นความสำเร็จ

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าพระยาประกันภัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ฯลฯ