หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)วิศวกรควบคุมงานและบริหารโครงการ มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,อาคาร, สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม จากการได้มีโอกาสร่วมงาน กับทั้งบริษัทที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทต่างชาติ ซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 3 ด้านได้แก่ 
    การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
    การใช้ภาวะผู้นำ ( Leadership ) 
    การพัฒนาทีมงาน ( Coaching )

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดทั้งด้าน คุณภาพ เวลา งบประมาณ และความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจุบันเป็นเป็นโค้ชและวิทยากรประจำสถาบัน Entraining

“บุคลากรถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งขององค์กรที่สำคัญในการผลิตสินค้าและบริการนอกเหนือจากทรัพยากรอื่น ๆ เช่น เครื่องมือหรือเครื่องจักร ดังนั้น ในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตนั้น ในมุมมองของผม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจาก มีต้นทุนในการพัฒนาที่ถูกกว่า บุคลากรสามารถพัฒนาทรัพยากรอื่น ๆ ต่อได้อีก ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่จำกัด แตกต่างจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือ แต่ละองค์กรมีบุคลากรในการปฏิบัติงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน ซึ่งมีการทำงานทั้งในเป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน และเป้าหมายส่วนบุคคลในการเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น หากมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติอย่างเหมาะสมตามระดับและหน่วยงานของพนักงาน จะทำให้บุคลากรทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น”


Training Thailand Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC)
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Softskill, Coaching, Leadership, Management

การศึกษา
 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรน้ำ
 ประกาศนียบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับการแข่งขันระหว่างองค์กร

ประวัติการทำงาน
 สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
       - วิทยากรอบรมและโค้ชประจำสถาบัน Entraining
       - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน Entraining 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
       - วิศวกรโครงการ บริหารงานโครงการสายงาน Townhouse 
 บริษัท P&G Manufacturing (ประเทศไทย) จำกัด 
       - วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบด้านงานโยธา ประจำแผนก Engineering โรงงานผลิตสินค้าอุปโภค
 บริษัท JISCO Development จำกัด
       - บจก. JISCO Development ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยเจ้าของนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้
 บริษัท Grand Regent Pattaya จำกัด
       - ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับElegance และงานก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเจ้าของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ The Regent School
 บริษัท Bouygues Thai จำกัด
       - วิศวกรควบคุมงานอาวุโส ดูแลโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากประเทศฝรั่งเศส
 บริษัท Thai Kajima จำกัด
       - วิศวกรควบคุมงาน ดูแลโครงการก่อสร้างชั้นใต้ดินอาคาร Athenee Residence โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น
 บริษัท ฤทธา จำกัด
       - วิศวกรควบคุมงาน ดูแลโครงการก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

" รูปแบบการสอน Training & Group Coaching ที่ผมเลือกใช้มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมจากการมองเห็นศักยภาพ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) จากนั้นจึงนำความรู้ เทคนิคที่เป็น Hard Skill ไปประยุกต์ด้วยวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเองด้วยความเชื่อมั่นครับ "

หลักสูตรอบรมและโปรแกรมที่ถนัดและเชี่ยวชาญ
ด้าน Coaching และการสอนงาน
 พัฒนาสู่การเป็นโค้ชที่ดี (To be good Coach ) 
 การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน ( Coaching Skill ) 
 เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching & Mentoring Technique ) 
 การพัฒนาผู้จัดการในบทบาทโค้ช ( Leader / Manager as a Coach ) 
 การสอนงานแต่ละประเภท ( Teach – Train – Coach ) 
 การสร้างวิทยากรภายในรูปแบบ Coaching ( Train the Trainer ) 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership within you) 
 การสร้างทีมและการจูงใจทีมงาน(Leadership for motivation) 
 การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่(New Generation manager) 
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน(Supervisory skill development) 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในฐานะผู้นำ (Effective Communication Skill for Leader) 
 ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร ( Leadership 360 องศา)

ด้าน Management
การวางแผน วิเคราะห์ ควบคุม และบริหารโครงการ 
ทักษะการบริหารงานโครงการและบริหารทรัพยากร4M(Man Money Material Method) 
การวางแผนงานและการติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผน 
SWOT Analysis and Strategic Alignment 
การลดต้นทุนความสูญเสียทางธุรกิจ ( Project Cost Down ) 

ด้าน Thinking & Analysis 
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ อาการ ปัญหาและสาเหตุ (Root Cause Analysis) และการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาสำหรับการทำงานตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล(Problem solving & Decision making) 
พัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กรด้วย PDCAและทักษะการคิดแบบ A3 Thinking 
การคิดเชิงระบบ(Systematic thinking) 
คิดบวก ชีวิตบวก (Positive thinking) 
การพัฒนาทักษะการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Effective Decision Making ) 
การคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรม 

ด้าน General Soft Skill
การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Delegation Technique) 
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู้ความสำเร็จ ( Communication & Connection ) 
การบริหารจัดการความขัดแย้ง ( Conflict Management ) 
เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN (Negotiation Skill ) 
การปรับปรุงการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Effective PDCA )

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมแบบ In-House Group Coaching
กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 
บริษัทเจเทคโตะออโต้โมทีฟ(ไทยแลนด์) จำกัด 
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิร์ค จำกัด(มหาชน) 
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด 
บริษัทแม็กซิสอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาจเจอร์เอเซีย จำกัด 
บริษัท ทานากะ พริซีสชั่น ( ประเทศไทย )จำกัด 
บริษัท โตโยต้านนทบุรี จำกัด 
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด 

กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ 
โรงแรมดุสิตธานี 
บริษัท คลาสิคคอลเซอร์วิส จำกัด ( โรงแรม นารายณ์ โฮเทล) 
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
บริษัท ทีซีซีซีแอลโฟรทีน จำกัด(สนามกอล์ฟ ปัตตาเวีย เซนทูรี่) 
บริษัท อิมแพ๊ค เอ๊กซิบิชั่น จำกัด

กลุ่มการเงินและธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษัท อีซี่บาย จำกัด(มหาชน)

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บริษัท เอส.เอ็น.ยู ซัพพลาย จำกัด 

กลุ่มสื่อสาร ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 
บริษัทเอ็มจีซีอิเล็กโทรเทคโน(ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัทกุนธรแมททีเรียลแอนด์คอนโทรล จำกัด 
บริษัท ซิกซ์ อีเอ็มเอส ประเทศไทย จำกัด 
บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด 
บริษัท ทีทีเน็ตเวิร์ค อินทริเกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง-รับเหมาและอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) 
บริษัทเอ็นไลเท่นส์โปรเจคแมเนจเมนท์จำกัด 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) 
บริษัท สารินพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยี จำกัด 
บริษัทพร้อมเทคโนโลยีเซอร์วิสจำกัด(มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคเตอร์จำกัด 
บริษัทโชติธนวัฒน์ จำกัด 
บริษัท กรีธากรุ๊ป จำกัด (สยามพรีบิลท์) 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 

องค์กรและหน่วยงานราชการ 

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันการพัฒนาชุมชน

กลุ่มเทรดดิ้ง-ขนส่งและโลจิสติกส์ 
บริษัท ไฮเทคนิทซู(ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท เคซีแอลเทรดดิ้ง จำกัด 
บริษัท ปัญญธาราออลเทรนนิ่ง จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) 
กลุ่มบริษัทโกลบอลเมช จำกัด 
บริษัท ทีวี ไดเรกต์ จำกัด (มหาชน) 

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 

บริษัท NSK แบริ่ง จำกัด 
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 
บริษัทเคอาร์พลาสติก ขอนแก่น จำกัด 
บริษัท แพนเทล ประเทศไทย จำกัด 
บริษัท สยามกล๊าสอินดัสทรี จำกัด 
บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด


องค์กรที่เป็นวิทยากร่วม บรรยายในนาม สถาบัน Entraining บรรยายโดย วิทยากรหลัก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 
 กรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส์(ประเทศไทย)จำกัด 
 บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรี-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) 
 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (มหาชน) จำกัด 
 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท (มหาชน) จำกัด 
 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 
 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด(มหาชน) 
 บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัท บิวตี้คอมมิวนิตี้ จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลล์ จำกัด  

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์


กลุ่มหลักสูตรหมวด Coaching & Thinking
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน 2 วัน Download
กลุ่มหลักสูตรการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมให้เวิร์ค 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วยภาวะผู้นำ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม คิดและทำอย่าง KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA and A3 Thinking 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA และทักษะการทำงานเป็นทีม 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่อสร้าง 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบงานโครงการ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างาน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ตัดสินใจอย่างไรให้ได้ทั้งผลลัพธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหาร 4M สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการเวลาทำงานสูญเปล่า 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารข้อมูลและการพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่าย 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกระบวนการคิดเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเทคนิคการนำเสนอด้วย 1 Page Summary 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA and 1 Page Summary and Report 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA and A3 Thinking 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่อสร้าง 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วย PDCA และเทคนิคการคิดแบบ A3 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาและการทำงาน ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และ A3 Thinking 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนงานและเครื่องมือบริหารจัดการงาน 2 วัน Download
กลุ่มหลักสูตร​ ผู้นำและหัวหน้างาน
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยภาวะผู้นำ 2 วัน Download
กลุ่มหลักสูตร ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิควิเคราะห์และจัดการปัญหา ด้วยเครื่องมือนักคิดและการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งหน้า 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการคิดและการสื่อสารด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการจัดการงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สำหรับระดับปฏิบัติการ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ 5 Whys เพื่อการแก้ปัญหา 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก 3G และเทคนิค 5Why 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดและเทคนิคการเขียนภาพแทนความคิดด้วย Visual Thinking 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการด้วยหลักคิดเชิงระบบ 2 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการทำงาน 2 วัน Download
กลุ่มหลักสูตร ทั่วๆไป (General Soft Skill)
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และการสื่อสารแบบ 360 องศา 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่ เก่งจัดการงานและพัฒนาทีม 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้เกียรติและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการทำงานแบบข้ามสายงาน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดแบบหมวกหกใบ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมที่ดีสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลง 1 วัน Download
กลุ่มหลักสูตร โครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารต้นทุนสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 1 วัน Download
คำค้นหายอดฮิต  นักขายทัศนคติเชิงบวกkaizenพัฒนาบุคลิกภาพการมอบหมายงานการติดตามงานทักษะการคิดKPITeamworkการโค้ช