หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

อาจารย์ ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
2561-2562 หลักสูตรโค้ช การปรับพฤติกรรมเด็ก The Master Coach Academy
2555 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553 Certificate of International Voluntary Services ประเทศมาเลเซีย
2552 Certificate of International workshop ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันี
2551 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเจรจาต่อรองในทศวรรษที่ 21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2550 Certificate of Intercultural Education เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
2536 ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัคคุเทศน์อาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 Ex MBA ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (หลักสูตรสั้น) ประเทศออสเตรเลีย
2530 ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวทุกระดับชั้น : โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่
วิทยากรอิสระ สถาบันเอนเทรนนิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เอเอฟเอสประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หนุ่มสาวทัวร์
ผู้ช่วยผู้จัดการแจแปนเอ็นจิเนียริ่งคอนเซาแทนต์
ผู้จัดการกิจกรรมเยาวชน หนังสือพิมพ์ Student Weekly
การสื่อสารกับเอเยนซี่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

ประสบการณ์ด้านวิทยากร
สร้างและพัฒนาหลักสูตรและอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนบนที่ราบสูง – โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่
สร้างและพัฒนาหลักสูตรและอบรมมัคคุเทศก์น้อยสำหรับนักเรียนบนที่ราบสูง – โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ – เอเอฟเอสประเทศไทย
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ปรึกษาและผู้ปกครองคนไทย– เอเอฟเอสประเทศไทย
อบรมเรื่องการปรับตัวและแนวทางการพัฒนาตนเองให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ – เอเอฟเอสประเทศไทย
อบรมเรื่องเทคนิคการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทย ครอบครัวไทยกับชาวต่างชาติ – เอเอฟเอสประเทศไทย
ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ที่ปรึกษาคนไทย ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว– เอเอฟเอสประเทศไทย
ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว– เอเอฟเอสประเทศไทย
การสร้างแรงบันดาลใจ – บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
การปรับพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข – บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กิจกรรมสร้างพัฒนาการ – โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
กิจกรรมสัมพันธ์และอีเว้นท์ – หนังสือพิมพ์ Student Weekly

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการสื่อสารระหว่างประเทศเบื้องต้น
หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับหน่วยงาน
เทคนิคการเขียนอีเมล์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ