หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ตำแหน่งล่าสุดก่อนออกจากราชการ
รองหัวหน้ากองวิเคราะห์และประเมินผล กองวิเคราะห์และประเมินผล
 โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที 33
ระดับปริญญาตรี โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 40 (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารศาสตร์)
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารองค์การ)
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ความสามารถพิเศษ
ภาษาอินโดนีเซีย


การศึกษาทางทหาร
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ 104
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ณ USA. (ปี 48)
โรงเรียนเสนาธิการกิจประเทศอินโดนีเซียรุ่นที่ 47 (ปี 52)


เกียรติประวัติทางการศึกษา
 รางวัลเรียนดี (รร.นอ.)
 รางวัลประกาศเกียรติคุณเรียนดี (ม.เกริก)
 รางวัลครูดีเด่น (โรงเรียนครูทหาร ทอ.)

ประสบการณ์/การทำงาน
ประสบการณ์/การทำงาน น.ประชาสัมพันธ์การฝึกทั้งในและต่างประเทศ
พิธีกร/โฆษก ในระดับกรมและระดับกองทัพ
การให้บริการทางการศึกษา (วิชาผู้นำ, การพูดในที่สาธารณะ, การนำเสนอวาทศิลป์, ศิลปะในการพูดจูงใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, SERVICE MIND ฯลฯ) ทั้งในและนอกกองทัพอากาศ
วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/Walk rally ของกองทัพอากาศและบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
นตต.ฝึก PITCH BACK
ล่ามประจำตัว ผบ.ทอ. (ภาษาอินโดนีเซีย)
กรรมการสอบคัดเลือกกองทัพอากาศ