หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ระดับปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรในธุรกิจบริการ
ธุรกิจโรงแรม : Hospitality Service
The Davis Bangkok Hotel
Amari Emerald Cove Resort
Grand Mercure, Fortune Hotel
The Sukhothai Bangkok Hotel
ธุรกิจ Retail & MICE :
Index Living Mall
TESCO Lotus Super Center
BITEC (Trade & Exhibition Center)
Thailand Duty Free Shop


ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
 Strategic Performance Management Master 
 ประกาศนียบัตร การโค้ชวิถีไทย (Thai Coach) 
 ประกาศนียบัตร Talent Coach (Talent SCANN) 
 Strategic Service Standard (Performa Consulting) 
 Leadership Development (Dale Carnegie Training) 
 ISO 9001:2000 IQA & Implementation (Paragon Management) 
 ใบอนุญาตผู้บริหารทรัพย์สิน (สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 
 ใบอนุญาตทนายความ (สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 ใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ (เลขทะเบียน 96/2553) 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน (สำนักฝึกอบรมศาลแรงงานกลาง) 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ประกาศนียบัตรการโรงแรม (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว-สรท.)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรด้านการบริหารผลงาน (Performance Management) : 
 การบริหารธุรกิจบริการให้เป็นเลิศ : Service Performance Management 
 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ : Strategic Performance Management 
 การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร : Corporate Strategic Planning 
 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน : SMART Goal Setting & Action Plan 
 การสร้างตัวชี้วัดผลงานสำหรับผู้นำ : KPI Mastery for Manager & Supervisor 
 การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ : Strategic Performance Appraisal 
 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ : Business Process Improvement 
หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ (Performance Leadership) : 
 การเป็นผู้จัดการประสิทธิผลสูง : High Performance Manager 
 การเป็นหัวหน้างานประสิทธิผลสูง : High Performance Supervisor 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ : Managerial Competency Development 
 การพัฒนาจิตผู้นำเพื่อความเป็นเลิศที่ยั่งยืน : HERO Mindset Development 
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ : Problem Solving & Decision Making 
 การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการ : Strategic Thinking for Manager 
 การโค้ชเพื่อสร้างผลงานให้เป็นเลิศ : Performance Coaching
หลักสูตรด้านกฎหมายแรงงาน (HR Law for OD) : 
 กฎหมายแรงงานสำหรับการพัฒนาองค์กร : HR Law for Organization Development 
 สัญญาจ้างงานเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Employment Contract 
 การจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน : Working Rules & Regulations 
 กฎหมายแรงงานว่าด้วยค่าจ้างและสวัสดิการ : HR Law in Wage & Welfare 
 การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Employee Relations Management 
 เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย : Investigation & Disciplinary Action 
 กฎหมายแรงงานว่าด้วยการเลิกจ้างและลาออก : HR Law in Employment Termination

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 บริษัท ธนอนันต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – หลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร 
 บริษัท ยู แอนด์ โอ จำกัด – หลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร 
 ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง – กลยุทธ์การประเมินผลงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร 
 บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร 
 บริษัท ศิเทค จำกัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร 
 บริษัท สเตอริ่ง ออโต้พาร์ท จำกัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร 
 Corporate Performance Master - โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารผลงานในองค์กร 
 The Zign Hotel Group - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบริการเพื่อความเป็นเลิศ 
 U Hotel Inchantree - หลักสูตร Service Performance Management 
 JWD Info Logistics PCL – หลักสูตร Labor Law for HR Management 
 HERO Public Training – หลักสูตร HR Law Competency 4 รุ่น 
 I-Manager Development Program - หลักสูตร Leadership HERO 
 Marrakesh Resort & Spa - หลักสูตร Hospitality Leadership HERO 
 S Group Hotel Bangkok – หลักสูตร Hospitality Leadership HERO 
 Mida Hotel Ngamwongwan – หลักสูตร Service Performance Management 
 Miracle Grand Convention Hotel – หลักสูตร Supervisory Skills Development 
 The Davis Bangkok Hotel – หลักสูตร Train the Trainer / Supervisory Skills 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย – หลักสูตร การปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน