หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สัณหกช วิทยาภรณ์

อาจารย์ สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สาขาเอก การจัดการธุรกิจการบิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล ธัญบุรี

ประกาศนียบัตร
โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันโค้ชนานาชาติ Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation (ICF)
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การเป็นวิทยากร Train the Trainer, Entraining

ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2018 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สายการบินเอเชียแอตแลนติกส์ แอร์ไลน์ 2016-2018
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ 2013-2015
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ 2010 – 2013
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินแควนตัสแอร์เวส์ย 1999 – 2009
พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สายการบินแควนตัสแอร์เวส์ย 1994 – 1999

ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ทำงานในสายธุรกิจการบินมากกว่า 25 ปี ในส่วนของงานบริการภาคพื้นดิน ในเครื่องบินและงานฝ่ายขายและการตลาดของสายการบินนานาชาติชั้นนำ
ความเชี่ยวชาญทางด้านกานสอนเรื่องงานบริการ โค้ชชื่ง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การพัฒนาบุคคลิกภาพ
การพัฒนาทีมและรายบุคคลโดยให้กระบวนการโค้ชชิ่งไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปหรือเดี่ยวเพื่อค้นหาพัฒนาศักยภาพขององค์กรและรายบุคคล
ที่ปรึกษาการวางแผนการขายและการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บริการและงานสายการบิน
งานวิจัย เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ประวัติการฝึกอบรมให้กับบริษัท
ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ หัวข้อ “ผู้นำตามสถานะการณ์” ร่วมสอน
บริษัท อาหารอำพลฟู้ดส์ จำกัด หัวข้อ “ Manager as a Coach” ร่วมสอน
ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ หัวข้อ “Powerful Questioning” ร่วมสอน
บริษัทพลังาน EGCO หัวข้อ “Manager as a Coach” นำสอน
บริษัทพลังาน EGCO หัวข้อ “Management Program” ร่วมสอน
บริษัท เด็กซ์ตร้า ประเทศไทย จำกัด หัวข้อ “Work Communication” นำสอน
บริษัท เป็ปซี่-โคล่า จำกัด หัวข้อ Team Building “Simplify” นำสอน
บริษัท M.I.S.S Consult จำกัด หัวข้อ “พนักงานขายมืออาชีพ” นำสอน

ประวัติการบรรยายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน อาจารย์พิเศษ วิชาการจัดการการบริการและ Inflight Service
มหาวิทยาลัยรังสิต Guest Speaker หัวข้อ “มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Guest Speaker หัวข้อ “การสื่อสารภาษาอังกฤษสากล” สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Guest Speaker หัวข้อ “การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอื่น ๆ”
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “การบริการที่เป็นเลิศข้ามวัฒนธรรม” ผู้นำสอน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม” ผู้นำสอน

ผลงานทางวิชาการ
ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยหัวข้อ “The Influence of Job Satisfaction in the Airlines Industry” Case Study : Thai Airways International ของวารสารทางวิชาการวิทยาลัยดุสิตธานี
ได้รับการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ งานประชุมทางวิชาการนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ “The Maximizing of Airline Revenue Through Loyalty Program”