หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์ สุรีลักษณ์ วีระโจง

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
2548 - 2550 ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศ.ม.) สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 - 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร
2560 - 2561 Certificate in Digital Editing The New York Film Academy – NY, New York
2559- 2560 Certificate in Digital Design, Graphic Design Bernard M. Baruch College – NY, New York

ประสบการณ์ทำงาน
2563 – ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2551 – 2562 อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2559 – 2561 Digital Marketer and Graphic designer RNK International Placement Agency LLC., - NY, New York
2560 – 2561 Graphic Designer Meijin Co. Ltd., - NY, New York
2552 – 2557 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 – 2557 อาจารย์พิเศษ Course Create story of games and animation for games มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2556 – 2557 อาจารย์พิเศษ Course DIGITAL MIDIA DESIGN มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2554- 2556 อาจารย์ประจำ Course Multimedia for e-learning & Courseware Design, Netdesign School

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
Graphics Design for Digital Media
UX-UI Design
Creative Thinking and Critical Practice for Multimedia
Media Development for Digital Marketing

ผลงานด้านการสอน
UX-UI Design
Graphics Design for Digital Media
Media Development for Digital Marketing
Branding and Identity Design
Creative Thinking and Critical Practice
Intellectual Property
Graphic Design and Media Digital Marketing Design
Advertising and Media Strategies
Multimedia Systems and Applications
Multimedia and Animation Systems Design
Multimedia and Animation Development Techniques
Creative Studio for Digital Publication
Multimedia for e-learning & Courseware Design (MOODLE Open Source e-Learning)
Human Computer Interaction
Multimedia Recording Technology

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
สถาบันนวัตกรรมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผลงานที่ผ่านมา
วิทยากรอบรมในหัวข้อ “Design Thinking” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนกระบวนงานของกองตรวจราชการให้ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (วันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
วิทยากรอบรมในหัวข้อ “Design Thinking” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนกระบวนงานของสป.พม. ให้ไปสู่ดิจิทัลระบบราชการ 4.0 (วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2563)
ผ่านเข้ารอบที่สอง การประกวดการออกแบบสื่อการสอน ได้รับทุนสนับสนุน ของ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 5NSC 2012 Semi-finalists receive development Creating instructional media for content of Learning Management
ผ่านเข้ารอบที่สอง ประกวดการออกแบบสื่อการสอน ได้รับทุนสนับสนุน ของ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 NSC 2011 Semi-finalists receive development Creating instructional media for content of Learning Management


หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ สุรีลักษณ์ วีระโจง


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน