หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สุวัฒน์ พรมแตง

อาจารย์ สุวัฒน์ พรมแตง

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.สุขศึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร 5 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด/ 2543 - 2548
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม P3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) / 2548 - 2555
หัวหน้าแผนกฝึกอบรมสนับสนุนองค์กร บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / 2556 – ปัจจุบัน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
การเป็นวิทยากรและพิธีกรแบบมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
วัฒนธรรมองค์กรสร้างได้
มาตรฐานบริการแบบมืออาชีพ
เกมและกิจกรรมเพื่อนักฝึกอบรม
การสร้างความคิดสร้างสรรค์

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 วิทยากร หัวข้อ KM เพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ
 ผู้ช่วยวิทยากร การเป็นพิธีกรและวิทยากร นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Staff กิจกรรม Walk Rally เทศบาลนครนนทบุรี