หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง

การศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา 
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  มศว. ประสานมิตร
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง)
ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตร  การศึกษานอกระบบและฝึกอบรม
อบรม communication Skill  ประเทศ สิงค์โปร
อบรมหลักสูตร จิตวิทยาเพื่อการจัดการ มศว. ประสานมิตร
ศึกษาดูงาน งานบริการService Mind ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตร วางแผนภาษีอากรทั้งระบบ
 TAX   MANAGMANT  ธรรมนิติ

ประสบการณ์
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
     นักวิชาการอาวุโส  การจัดหลักสูตร อบรมของธรรมนิติ    ปี  2536- 2540
     หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์  บงล. ศรีมิตร จำกัด(มหาชน)  ปี  2540 – 2542
     ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัทฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จำกัด  ปี  2542- 2545
     ผู้จัดการฝ่าย ฝึกอบรม บริษัทบิสซิเนสคอนซัลแทนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด   ปี 2545 – ปี 2550
     ที่ปรึกษาวางระบบ วางแผนภาษีอากร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ปี  2548  ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาวางระบบภาษีอากร บริษัท รุ่งศิลป์ จำกัด 
 ที่ปรึกษาวางระบบสวัสดิการพนักงาน  บริษัท เครือไพบูลย์ จำกัด 
 ที่ปรึกษาวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับทีมขายประกัน ประกันชีวิต 
ที่ปรึกษาวางแผนภาษีสำหรับพนักงานขายประกัน กรุงเทพประกันชีวิต
 ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนภาษี สำรับบุคคลธรรมดา ธุรกิจ SME

ประสบการณ์การบรรยาย ด้านภาษีอากร
1. วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4. วางแผนภาษีบุคคลธรรมดา และสวัสดิการพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
5. วางแผนภาษี ตัวแทน บริษัทไทยประกันชีวิต , ING , กรุงเทพประกันชีวิต  
6. วิทยากรพิเศษ เรื่องวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ( หลายแห่ง) 
7. วางแผนประกันคีย์แมน ไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม สำหรับนักขายประกัน( หลายแห่ง) 
8. เรื่องง่ายๆ ของภาษีของบุคคลธรรมดา ที่นักขายประกันควรทราบ และใช้ประโยชน์ในการขายได้ 

การบรรยายด้านอื่นๆ
1. เทคนิคการบริหาร EQ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กรและก้าวหน้าในอาชีพ บริษัท เวิลล์เอ็กเพรส 
2. ศิลปะการใช้โทรศัพท์ สำหรับพนักงานธุรการ เครือไพบูลย์ 
3. วางระบบเอกสารในงานธุรการ
4. วางระบบ ของการจัดทำคู่มือระเบียบ สวัสดิการพนักงาน สำหรับฝ่ายบุคคล 
5. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ นักบัญชี เทคโนโลยี สมุทรปราการ