หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ อนันต์ ตรีกาลวัฒนากุล

อาจารย์ อนันต์ ตรีกาลวัฒนากุล

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี : บัญชี (วิชาเอก) , ภาษาจีน (วิชาโท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร (บัญชีการเงินและบุคคล) บริษัท มากอตโต จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ทีน่า โซล่าร์ ประเทศไทย จำกัด
รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนนาน สุราจีน จำกัด (บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท ไทยเบจเวอเรส)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โมอานา เอเซีย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ซีพีพีซี เดคคอเรทีฟ โปรดักซ์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูนนาน เทลินดุส จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท ในกลุ่มปิโตรเคมี ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ที่ปรึกษาธุรกิจ และล่ามแปลภาษาจีน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง รถไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ อุตสาไอที เป็นต้น

"มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรข้ามชาติมากว่า 20 ปี และเคยทำงานประจำอยู่ในเมืองต่างๆในประเทศจีน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี"

การฝึกอบรม
ใบรายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 6 (HSK Level 6)
ประกาศนียบัตรการเข้าอบรมการเป็นล่ามภาษาจีนในศาล สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ
การอบรมการเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขากรุงเทพฯ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำจิตบำบัดแนวทางซาเทียร์ เสมสิกขาลัย
หลักสุตรพัฒนากร รุ่นที่ 3 สถาบันเอ็กเซลเลนซ์พีเพิล
หลักสูตร Mini Master in HR Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการเป็น CFO มืออาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชุปถัมภ์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรมายด์โค้ช สถาบันมายด์โค้ช
หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ สถาบันเอ็นเทรนนื่ง
หลักสูตร การเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพ สถานับเอ็นเทรนนิ่ง
หลักสูตรการโค้ชด้วยเอนเนียแกรม 1.0 โดย Dr. Ginger Lapid, Bogda, Enneagram in Business Institute.
หลักสูตรการโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง สถาบันโค้ชไทย
หลักสูตรการให้ฟีดแบ็คอย่างมืออาชีพ สถาบันสมาร์ทโค้ชอินเทลิเจ้นท์


ทักษะทางด้านภาษา
ไทย อังกฤษ จีนกลาง