หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

อาจารย์ เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน
 ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และบุคลิกภาพเพื่อความสุขความสำเร็จ : บ. ซิกน่า ประกันภัย
ทัศนคติเพื่อความสุขและความสำเร็จ : คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การสื่อสารเพื่อสร้างทีม ทีมกลยุทธ : บริษัท อสมท จำกัด มหาชน
Miracle Mind การสร้างพลังจากภายใน : Public
Happy Workplace : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กลุ่ม SME โรงพยาบาล, โรงแรม
Fundamental Life Coaching การตระหนักถึงคุณค่าภายใน และการตั้งเป้าหมายของชีวิต : บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
People 360 Degree : Super Brand Manager สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
กรอบความคิดและการสื่อสารเชิงบวก : บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Service Mind และการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ : บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด
ภาวะผู้นำ : บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
 Certificate : Certified Practitioner of Time Line Therapy (Time Line Therapy Association USA)
Certificate : Certified Hypnotherapist ( นักโปรแกรมจิต) (The American Board of Hypnotherapy)
Certificate : Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching Certified Master Practitioner of NLP (The American Board of Neuro-Linguistic Programming)
 Certificate : Thai Coach (สมาคมการโค้ชวิถีไทย)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
วิทยากร และ โค้ช ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล
       กรอบความคิดเพื่อความสุขความสำเร็จ ( Powerful Mindsets )
       การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์และความสัมพันธ์ ( Powerful Communication for Result and Relatioship )
        การทำงานเป็นทีม เพื่อความสุขและความสำเร็จ ( Harmony Teamwork )

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด
คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บริษัท อสมท จำกัด มหาชน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กลุ่ม SME โรงพยาบาล, โรงแรม
บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด