(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 8 MAY 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ เพียงแต่อาจไม่ได้ทันสังเกตตัวเอง ทำให้มองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น การคิดเชิงระบบจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุขมากขึ้น

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจระบบ เพื่อให้เข้าใจภาพที่ใหญ่มากกว่าที่เรามองเห็น ทำให้ไม่ต่อต้านระบบที่เกิดขึ้น เพราะระบบย่อยมีผลกระทบกับระบบที่ใหญ่มากกว่าเสมอ ทำให้เราสามารถเลือกระบบย่อยที่มีผลกระทบมากที่สุด ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักการคิดเชิงระบบได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการคิดเชิงระบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของผู้เรียนได้ ทำเรื่องการทำงาน, การดำเนินชีวิต, การประสานงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ ครอบคลุม การคิดประเภทต่างๆ ดังนั้น หากเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบแล้วก็จะสามารถนำหลักคิดประเภทต่างๆ มาใช้ประกอบกับการคิดได้มากขึ้น ทำให้สามารถสร้างแนวความคิดที่ดีและมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากกว่าการคิดแบบเส้นตรง

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ หลักการคิดเชิงระบบและหลักการคิดต่างๆ แบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ ในรูปแบบของการคิดเชิงระบบแล้วประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญมาประยุกต์ใช้กับหลักการคิดเชิงระบบแล้วนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการนำหลักคิดเชิงระบบไปดำเนินชีวิตตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      อบรม สัมมนา สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา ครบเครื่องเรื่องการคิดประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงหลักการคิดเชิงระบบด้วยการคิดประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง


อบรม สัมมนา การนำหลักคิดเชิงระบบไปใช้กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา หลักการของการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวความคิดเชิงระบบ


อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ด้วยทฤษฎีพาเรโต 80:20
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ด้วยทฤษฎีผังก้างปลา (Root Cause Analysis)
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ด้วยวงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram)
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ด้วยหลักการ NLP
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบกับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างวงจรดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา การสร้างความสุขกับครอบครัวอย่างมีระบบ
      อบรม สัมมนา การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยแนวคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานของตัวเองด้วยระบบ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

     โค้ชชิ่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ
     โค้ชชิ่ง หัวหน้างาน
     โค้ชชิ่ง ผู้จัดการ
     โค้ชชิ่ง ผู้บริหาร

การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       - Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|