โบรชัวร์ : การพัฒนาบุคลากรขององคก์รครบวงจร

(People Development Outsourcing)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / การพัฒนาบุคลากรขององคก์รครบวงจร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

แนวความคิด ด้าน "การพัฒนาตัวเอง (Self Development)" ของพนักงาน เป็นสิ่งที่ ผู้บริหาร และ ทีมงานวิทยากรระลึก และยึดถือมาตลอดเวลาที่ได้ทำงาน และผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ในฐานะมืออาชีพ ปัจจุบัน บริษัท เอ็นมาร์กโซลูชั่น จำกัด ( En-Training ) ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นจาก ธุรกิจพัฒนา Website และ E-Commerce และ ปรับเปลี่ยน เข้าสู่ ธุรกิจการพัฒนาบุคคลกร จนถึงปัจจุบัน เพื่อหวังว่าในอนาคตจะกลายเป็นบริษัทที่ทรงคุณค่า ด้านความรู้หลากหลายสาขาวิชา ด้านการพัฒนาตนเอง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ในการดำเนินชีวิตผ่านการทำงาน ซึ่งต้องแข่งขันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาของคน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งเรื่องการพัฒนาความรู้ในงาน ทักษะความเชียวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนาตัวเองและการพัฒนาทีมงาน เป็นต้น

En-Training ได้นำหลักสูตรต่าง ๆ   ที่วิทยากรหลาย ๆ   ท่านมีความเชี่ยวชาญมารวบรวมไว้เพื่อให้ท่านที่สนใจในการพัฒนาด้านต่าง   ๆ ได้พิจารณาเข้ามาอบรม   หรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว หากมีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ ที่จะให้ทีมที่ปรึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะภายในบริษัท ( In-House Training ) ก็สามารถทำได้ ทีมงานวิทยากรมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์การทำงานของตัวเอง.ในด้านที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับคุณค่าในแต่ละหลักสูตรอย่างสูงสุด 

วิสัยทัศน์ (Vision)
"สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกให้กับองค์กรลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาตัวเองและการปฏิบัติใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายงานภายในองค์กรลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริการด้านการฝึกอบรม, งานที่ปรึกษา และงานด้านการโค้ชชิ่งผู้บริหาร (Executive Coach) อย่างมืออาชีพ "

พันธกิจ (Mission)
การให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
พัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนทั้งแนวลึก, แนวกว้างและแนวผสมให้เป็นทางเลือก ของลูกค้าอย่างชัดเจน
สร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาให้กับ HRD และ OD ขององค์กรลูกค้า 
ศูนย์รวมวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง
พัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมเป็นผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ 
สร้างเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางเวปไซต์, Mailing List, Face book และ Internet 
สร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาตัวเองโดยให้ Download นำไปใช้ได้ฟรีให้มากที่สุด 
ดำเนินการจัดทำระบบงาน, เอกสาร, สื่อการสอน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ


คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value) P L E A S E
 Professional ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน คือ ทำงานของตัวเองอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด รู้สึกถึงคุณค่าในงาน มีวินัยในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 Leadership ความเป็นผู้นำ ทำงานของตัวเอง แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจ จากเพื่อนร่วมงานและลูกค้า 
 Energy คิดสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆ มีพงในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอๆ ไม่ติดกับดักอารมณ์ เบื่อ เซ็ง ท้อ
 Attitude คิดบวก คือ มองมุมดีกับเหตุการณ์/สถานการณ์ ที่ไม่ดีได้ ละวางความรู้สึกเชิงลบได้อย่างรวดเร็ว
 Service Mind มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเอง อาสาทำงานให้คนอื่นบนงานของตัวเองได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้บนขอบเขตโดยไม่คิดอะไร
 Ethic มีความซื่อสัตย์ กับตัวเอง และผู้อื่น มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูด 

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น