[ผลงานฝึกอบรม] การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 เมษายน 2564     181     0

         ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่ต้องการนำทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจมาทำให้งานที่ทำอยู่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง Mindset กรอบความคิดที่ต้องมี ในการแก้ปัญหา คือการ Reframe เปลี่ยนความหมายของปัญหาไปในทางที่ทำให้คนที่แก้ปัญหา รู้สึกอยากแก้ และ สนุกกับการแก้ปัญหามองว่าเป็นประโยชน์ และ มีค่ารวมไปถึงการที่จะต้องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อที่จะได้รับข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะนำไปถึงต้นตอ รากเหง้าของปัญหา มากกว่าที่จะเหมารวม หรือ จินตนาการไปเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการบิดเบือนปัญหาไป
และ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้


ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม
การนำสิ่งที่ปฎิบัติอยู่แล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ได้เรียนรู้กระบวนการที่สามารถนำมาใช้ได้จริง
มีการเตรียมเนื้อหาเป็นระบบเข้าใจง่าย
รูปแบบการเรียนการอบรมที่สนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียน

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  NLPReframeเมฆ 4 ใบ

แสดงความคิดเห็น