คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(Performance Management)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารผลการปฏิบัติงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” เป็นอย่างมาก เพราะผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในองค์กรที่ผ่านหน่วยวัดที่ชัดเจน (KPI) จะนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จตามเป้าหมาย
- และการดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช (Life & Performance Coaching) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานกับทีมงานได้อย่างครบถ้วนตรงตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ช (Coaching) ทีมงานได้ด้วยแนวทางที่เป็นสากลมากกว่าการสอนงานตามปกติ จะทำให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองตาม Style ที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Training & Coaching)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
หัวใจสำคัญของการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
Workshop : การบริหารผลการปฏิบัติงานในสไตล์ตัวเอง


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PerformancePerformanceการปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น