คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

(Creating Growth Mindset for Sustainable Development)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

คอร์สอบรมแบบ Platform Upsquare
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”

การสร้างความเข้าใจในกรอบความคิดทั้ง 2 แบบ คือ...
   1.กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)
   2.กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
ทำให้บุคคลเกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง หากมีความเชื่อว่า “กรอบความคิดแบบเติบโตได้เป็นจริง”
Fixed Mindset……“ความสำเร็จเท่านั้น จึงเรียกว่า ชัยชนะ”
Growth Mindset……“การลงมือทำ เกิดการเรียนรู้สู่ชัยชนะ”
    การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการรักษา Growth Mindset ของตัวเองให้ยั่นยืนใน Style ที่เป็นของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
• การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
   - สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
   - ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
   - แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
   - อิทธิพลของกรอบความคิด
   - Workshop : สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
• การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
   - Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
   - การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
   - เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
   - การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบตายตัวเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต
   - กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
• การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
   - การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต
   - การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
   - การเลือก Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย
   - การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
   - กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์
• การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่างๆ
   - การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
   - การเป็นโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
   - การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
   - การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
   - Workshop : การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทของตัวเอง
• การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Growth Mindsetพัฒนาตัวเองยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น