หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช (Principle of Coaching)

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี มูลค่า 8,000/ท่าน

หน้าแรก / หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช (Principle of Coaching)

Preview หลักสูตร หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช (Principle of Coaching)

 หลักการและแนวความคิด
การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการช่วยเหลือให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ด้วยการค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตัวเขาเองผ่านทักษะและเทคนิคของโค้ชที่ใช้ตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมกับโค้ชชี่แต่ละคนและเป้าหมายที่แตกต่างกันของการโค้ช เช่น...
     การพาโค้ชชี่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมาย
     การทำให้โค้ชชี่เกิดความสมดุลในชีวิตของตัวเอง
     การช่วยให้โค้ชชี่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
     การทำให้โค้ชชี่มีสติระลึกรู้ของตัวเอง
     การมีแนวทาง รูปแบบ เครื่องมือประกอบการโค้ชในแต่ละขั้นตอนการโค้ช จะช่วยทำให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้ตรงตามเป้าหมายของการโค้ช

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้โค้ชมีแนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับการโค้ชใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้โค้ชมีความมั่นใจในการโค้ชของตัวเองทุกครั้งที่ดำเนินการโค้ชผ่านเครื่องมือที่ถูกสร้างและประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้โค้ชสามารถนำหลักการและเทคนิคในการสร้างเครื่องมือการโค้ชไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
เพื่อฝึกฝนในเชิงปฏิบัติกันด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครื่องมืออย่างแท้จริง

 เนื้อหาภายใน VDO หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช (Principle of Coaching)

บทเรียนที่ 1 : แนะนำหลักสูตร
บทเรียนที่ 2 : องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
บทเรียนที่ 3 : การสร้างกรอบความคิด Mindset ของการเป็นโค้ช
บทเรียนที่ 4 : บทบาทของ Coach & Helper
บทเรียนที่ 5 : One page Coaching Conceptual
บทเรียนที่ 6 : การพัฒนาทักษะการโค้ช
ระยะเวลาหลักสูตร : 30-40 นาที

         
  

แสดงความคิดเห็นสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com