หลักสูตร Public Course ปี 2563

หน้าแรก / บริการ / Public Course ปี 2563

    Public Course เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 โปรแกรมอบรมปี 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 มิถุนายน 2563

3,500 บาท

 โปรแกรมอบรมปี 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

 โปรแกรมอบรมปี 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 6 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

 โปรแกรมอบรมปี 2563 ประจำเดือน กันยายน

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กันยายน 2563

3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 กันยายน 2563

3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 16 กันยายน 2563

3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 กันยายน 2563

3,500 บาท

 โปรแกรมอบรมปี 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ