Public Course การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

(KPI)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2563 / การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

เปิดอบรม 10 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย หรือการไม่บรรลุผลสำเร็จได้นั้นเป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
 การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้วนั้นก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิค ในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น
      การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ
      การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
      การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
      การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่
       (เป็นต้น)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สามารถใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เชื่อมโยงในกระบวนการพิชิตเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ได้ โดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงของกระบวนการจะทำให้การบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สามารถออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเขียนแผนงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ได้ด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติจริงกับตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      ความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      องค์ประกอบสำคัญของการบริหารผลงาน
      แนวคิดการตั้งเป้าหมาย
      กระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย
      การคิดรูปแบบแบบต่าง ๆ
      การพัฒนาหลักการคิดเพื่อความสำเร็จของ KPI
      การสร้างนิสัยให้มีทักษะการคิดในตัวเอง
      การคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
      การประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ
     กระบวนการคิดสู่นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
      Workshop: ฝึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาผลงานสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
การกำหนดแผนการทำงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
      การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
      การกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
      การวางแผนงานที่มีคุณภาพ
      Workshop: ฝึกสร้างแผนการทำงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI)

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกหน่วยงาน
หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
 การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็น
      Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมติ
      กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กันยายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 16 กันยายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : KPIการบริหารตัวชี้วัดคิดเป็นระบบ

แสดงความคิดเห็น