Public Course การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

(KPI)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2563 / การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

เปิดอบรม 10 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย หรือการไม่บรรลุผลสำเร็จได้นั้นเป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
 การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้วนั้นก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิค ในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น
      การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ
      การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
      การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
      การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่
       (เป็นต้น)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สามารถใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เชื่อมโยงในกระบวนการพิชิตเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ได้ โดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงของกระบวนการจะทำให้การบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สามารถออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเขียนแผนงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ได้ด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติจริงกับตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      ความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      องค์ประกอบสำคัญของการบริหารผลงาน
      แนวคิดการตั้งเป้าหมาย
      กระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย
      การคิดรูปแบบแบบต่าง ๆ
      การพัฒนาหลักการคิดเพื่อความสำเร็จของ KPI
      การสร้างนิสัยให้มีทักษะการคิดในตัวเอง
      การคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
      การประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ
     กระบวนการคิดสู่นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
      Workshop: ฝึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาผลงานสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
การกำหนดแผนการทำงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
      การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
      การกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
      การวางแผนงานที่มีคุณภาพ
      Workshop: ฝึกสร้างแผนการทำงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI)

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกหน่วยงาน
หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
 การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็น
      Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมติ
      กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : KPIการบริหารตัวชี้วัดคิดเป็นระบบ

แสดงความคิดเห็น