Public Course 2562 การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

เปิดอบรม 23 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

“มองปัญหาได้กระจ่าง ตัดสินใจได้ประโยชน์”

หลักการและเหตุผล
ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปล่อยปัญหานั้นให้ยืดต่อไปเรื่อยๆ การแยกแยะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญาหาจึงมีความสำคัญ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นถึงความชัดเจนว่าจะต้องเลือกวิธีการตัดสินใจเช่นไร จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อทีมงานและต่อองค์กร 
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากพนักงานไม่ทราบถึงเหตุแห่งปัญหาที่ชัดเจนได้ ก็จะไม่สามารถสร้างช่องทางเลือกการตัดสินใจต่อปัญหานั้นๆที่ดีที่สุดได้เช่นกัน 
ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีกระบวนการที่ถูกต้อง และมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นอื่นประกอบ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนั้นๆออกมาดีที่สุด มีประโยชน์ที่สุด มีโอกาสมากที่สุด ให้กับทีมงานและองค์กร

“ปรับแนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหา แล้วคุณจะพบว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในการปฎิบัติงานจริง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ให้เกิดประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันภายในทีม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพทั้งทีมงานและตัวบุคคลในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้ถึงปัญหาที่ต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจเสมอ
เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียว ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและการแบ่งประเภทของปัญหา
กระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบสำหรับทีมงาน
เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
องค์ประกอบและปัจจัยต่อการตัดสินใจ
วิเคราะห์การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
หลุมพลางของการตัดสินใจ
การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ปัจจัย ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ได้
การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสำรอง
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
      ให้โจทย์การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการตัดสินใจ
      นำเสนอถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
      วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
 การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
พนักงาน

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

โดย นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์การวิเคราะห์การแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น