Public Course การสร้าง Growth Mindset ด้วยการโค้ชตัวเอง

(Growth Mindset)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2563 / การสร้าง Growth Mindset ด้วยการโค้ชตัวเอง

เปิดอบรม 27 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 5,000 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล

การสร้างความเข้าใจในกรอบความคิดทั้ง 2 แบบ คือ
      กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)
      กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
    ทำให้บุคคลเกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง หากมีความเชื่อว่า “กรอบความคิดแบบเติบโตได้เป็นจริง”
    Fixed Mindset “ความสำเร็จเท่านั้น จึงเรียกว่า ชัยชนะ”
    Growth Mindset “การลงมือทำ เกิดการเรียนรู้สู่ชัยชนะ”
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการรักษา Growth Mindset ของตัวเองให้ยั่นยืนใน Style ที่เป็นของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
      อิทธิพลของกรอบความคิด
      Workshop : สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบตายตัวเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต
      กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต
      การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
      การเลือก Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย
      การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
      กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์
การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่างๆ
      การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
      การเป็นโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
      การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
      การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
      Workshop : การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 17 มิถุนายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มิถุนายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 มิถุนายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการทางโทรศัพท์Tele Sale CourseProfessional Customer

แสดงความคิดเห็น